ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด

เปิดทำการ จันทร์ - วันศุกร์

เวลา 08:30 - 16:30 น.

02-143-8144 - 51

02-143-8970 (FAX)

เมนูลัด

ข่าวทั่วไป

เงินกู้พิเศษสินเชื่อทันใจ

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

1.  วัตถุประสงค์ในการให้กู้
    1.1  กู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ
    1.2  กู้เพื่อเป็นเงินทุน หรือเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ
    1.3  กู้เพื่อชำระหนี้สินเชื่ออื่น ๆ

2.  หลักเกณฑ์การให้เงินกู้
    2.1  ผู้กู้ต้องเป็นสมาชิกติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี  กรณีที่เป็นสมาชิกรับโอนมาจากสหกรณ์อื่นให้นับจากวันที่โอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
    2.2  การชำระหนี้เมื่อคำนวณเงินได้รายเดือนหลังจากชำระเงินทุกประเภทแล้ว จะต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่า 10% ของเงินได้รายเดือน
    2.3  ต้องมีคนค้ำประกัน  1  คน
    2.4  ผู้กู้ต้องยื่นคำขอกู้และทำสัญญาเงินกู้ตามแบบที่สหกรณ์กำหนด  และจะพิจารณาตามลำดับของการได้รับเอกสารครบสมบูรณ์
    2.5  สมาชิกที่ยื่นกู้เงินกู้ประเภทนี้กรณีมีหนี้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินและเพื่อเหตุฉุกเฉินกระแสรายวันให้หักกลบสัญญาทันที และห้ามกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินและเพื่อเหตุฉุกเฉินกระแสรายวัน

3.  วงเงินกู้และอัตราดอกเบี้ย
    3.1  กู้ได้ในวงเงิน 5 เท่าของเงินได้รายเดือน
    3.2  ผ่อนชำระได้ไม่เกิน  36  งวด
    3.3  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ  6.95  ต่อปี

4.  หลักฐานประกอบคำขอกู้
    ผู้กู้ต้องยื่นคำขอกู้และทำสัญญาเงินกู้ตามแบบที่สหกรณ์กำหนด  และจะพิจารณาตามลำดับของการได้รับเอกสารครบสมบูรณ์

ประกาศ    แบบฟอร์ม

อัตลักษณ์และที่อยู่สหกรณ์

logo vector new ok

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร บี) 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โซนทิศใต้ ชั้น 1

© ลิขสิทธิ์ 2024 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
 
เมนูลัด