ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด

เปิดทำการ จันทร์ - วันศุกร์

เวลา 08:30 - 16:30 น.

02-143-8144 - 51

02-143-8970 (FAX)

เมนูลัด

ข่าวทั่วไป

การคิดคำนวนเงินปันผล

ให้เรตสมาชิก: 4 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

การคิดคำนวณเงินปันผล
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด

 

     ตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 28 การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี เมื่อสิ้นปีทางบัญชีและได้ปิดบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปแล้ว ปรากฏว่า สหกรณ์กำไรสุทธิ ให้จัดสรรกำไรสุทธิตามกฎหมายเป็นทุนสำรอง และค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์ กำไรสุทธิที่เหลืออาจจะจัดสรรเป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ชำระแล้วให้แก่สมาชิก แต่ต้องไม่เกินอัตราที่กำหนดตามกฎกระทรวง  จัดสรรเป็นเงินเฉลี่ยคืน รวมทั้งทุนสะสม และ อื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับสหกรณ์

     เงินปันผล หมายถึง เงินที่สมาชิกได้รับเป็นผลตอบแทนจากการที่สมาชิกมีหุ้นอยู่ในสหกรณ์ โดยเงินปันผลคิดตามส่วนแห่งระยะเวลาของการถือหุ้นตามจำนวนเต็มเดือน หากชำระหุ้นภายในวันที่ 7 ของเดือน สหกรณ์ฯ จะคำนวณเงินปันผลให้ตั้งแต่เดือนนั้น ๆ หากชำระหุ้นหลังวันที่ 7 ของเดือน สหกรณ์ฯ จะคำนวณเงินปันผลให้ตั้งแต่เดือนถัดไป

 

สูตรการคำนวณเงินเฉลี่ยคืน

       = อัตราเฉลี่ยคืน x ดอกเบี้ยสะสมในปีนั้นๆ

สูตรการคำนวณเงินปันผล

ยอดยกมาต้นปี = (เงินหุ้นสะสมยกมา)                x (12 เดือน / 12 เดือน) x (อัตราปันผล/100)

ปันผล 2 = (ส่งหุ้นประจำเดือน มกราคม)             x (11 เดือน / 12 เดือน) x (อัตราปันผล/100)

ปันผล 3 = (ส่งหุ้นประจำเดือน กุมภาพันธ์)           x (10 เดือน / 12 เดือน) x (อัตราปันผล/100)

ปันผล 4 = ส่งหุ้นประจำเดือน มีนาคม)               x (9  เดือน / 12 เดือน) x (อัตราปันผล/100)

ปันผล 5 = (ส่งหุ้นประจำเดือน เมษายน)             x (8  เดือน / 12 เดือน) x (อัตราปันผล/100)

ปันผล 6 = (ส่งหุ้นประจำเดือน พฤษภาคม)           x (7  เดือน / 12 เดือน) x (อัตราปันผล/100)

ปันผล 7 = (ส่งหุ้นประจำเดือน มิถุนายน)             x (6  เดือน / 12 เดือน) x (อัตราปันผล/100)

ปันผล 8 = (ส่งหุ้นประจำเดือน กรกฎาคม)           x (5  เดือน / 12 เดือน) x (อัตราปันผล/100)

ปันผล 9 = (ส่งหุ้นประจำเดือน สิงหาคม)             x (4  เดือน / 12 เดือน) x (อัตราปันผล/100)

ปันผล 10 = (ส่งหุ้นประจำเดือน กันยายน)           x (3  เดือน / 12 เดือน) x (อัตราปันผล/100)

ปันผล 11 = (ส่งหุ้นประจำเดือนตุลาคม)              x (2  เดือน / 12 เดือน) x (อัตราปันผล/100)

ปันผล 12 = (ส่งหุ้นประจำเดือน พฤศจิกายน)       x (1  เดือน / 12 เดือน) x (อัตราปันผล/100)

รวมเงินปันผลทั้งสิ้น = ยอดยกมาต้นปี + ปันผล 2 + .......+ ปันผล 12

ตัวอย่าง นายดีมาก พัฒนา มีหุ้นสะสมยกมาต้นปี 100,000 บาทส่งหุ้นรายเดือน เดือนละ 2,000 บาท
เดือนกันยายนขอลดการส่งหุ้นรายเดือน เหลือ 1,000 บาท

100,000

x

(12/12)*(6.1/100)

= 6,100.00

2000

x

(11/12)*(6.1/100)

=  111.83

2000

x

(10/12)*(6.1/100)

= 101.67

2000

x

(9/12)*(6.1/100)

= 91.50

2000

x

(8/12)*(6.1/100)

= 81.33

2000

x

(7/12)*(6.1/100)

= 71.17

2000

x

(6/12)*(6.1/100)

= 61.00

2000

x

(5/12)*(6.1/100)

= 50.83

2000

x

(4/12)*(6.1/100)

= 40.67

1000

x

(3/12)*(6.1/100)

= 15.25

1000

x

(2/12)*(6.1/100)

= 10.17

1000

x

(1/12)*(6.1/100)

=  5.08

 

 

รวมเงินปันผลทั้งสิ้น

= 6,740.50

 

อัตลักษณ์และที่อยู่สหกรณ์

logo vector new ok

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร บี) 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โซนทิศใต้ ชั้น 1

© ลิขสิทธิ์ 2024 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
 
เมนูลัด