ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด

เปิดทำการ จันทร์ - วันศุกร์

เวลา 08:30 - 16:30 น.

02-143-8144 - 51

02-143-8970 (FAX)

เมนูลัด

บริการเงินฝาก

ประเภทเงินฝาก

อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละต่อปี

รายละเอียด

เงินฝากออมทรัพย์อเนกประสงค์

2.00

 

ดอกเบี้ยเข้าบัญชี ทุกวันที่ 31 ธ.ค. ทุกปี

 1. สมาชิกทุกท่านจะได้รับบัญชีออมทรัพย์อเนกประสงค์
  โดยสหกรณ์เปิดบัญชีให้สมาชิกท่านละ 200 บาท
 2. ฝาก ถอน ได้ไม่จำกัด
 3. สามารถแจ้งหักเงินเดือนฝากเข้าบัญชีได้
 4. เป็นบัญชีสำหรับรับเงินกู้ และเงินสวัสดิการ
 5. สามารถฝาก - ถอน ผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย
  (ค่าธรรมเนียม ครั้งละ 5 บาท)
 6. ถอนด้วยตนเอง หรือส่งสมุดพร้อมใบถอนเงิน
  และสำเนาบัตรประชาชนมาที่สอ.พช.

เงินฝากออมทรัพย์

2.00

ดอกเบี้ยเข้าบัญชี ทุกวันที่ 31 ธ.ค. ทุกปี

 1. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100 บาท
 2. ฝาก ถอน ได้ไม่จำกัด
 3. สามารถแจ้งหักเงินเดือนฝากเข้าบัญชีได้
 4. ถอนด้วยตนเอง หรือส่งสมุดพร้อมใบถอนเงิน
  และสำเนาบัตรประชาชนมาที่ สอ.พช.

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

3.30

ดอกเบี้ยเข้าบัญชี ทุกวันที่ 30 มิ.ย. และ 31 ธ.ค. ทุกปี

 1. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท
 2. ถอนได้เดือนละ 1 ครั้ง หากถอนเกิน 1 ครั้ง
  คิดค่าธรรมเนียม 1% ของเงินที่ถอน (ไม่ต่ำกว่า 300 บาท)
 3. สามารถแจ้งหักเงินเดือนฝากเข้าบัญชีได้
 4. สามารถฝาก - ถอน ผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย
  (ค่าธรรมเนียม ครั้งละ 5 บาท)
 5. ถอนด้วยตนเอง หรือส่งสมุดพร้อมใบถอนเงิน
  และสำเนาบัตรประชาชนมาที่ สอ.พช.

เงินฝากออมทรัพย์ 55 ปี สอ.พช.

3.40

สิ้นสุดโครงการ
เปิดรับฝาก วันที่ 24 เมษายน - 18 มิถุนายน 2566 
          1. ระยะเวลาโครงการ 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2566 ถึง วันที่ 24 เมษายน 2569
          2. ฝากครั้งแรกไม่น้อยกว่า 10,000 บาท
          3. กรณีถอนก่อนวันที่ 24 เมษายน 2569 สหกรณ์จะถือว่าผิดเงื่อนไขการฝากเงิน สหกรณ์จะคำนวนดอกเบี้ยให้เป็นรายวันในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ที่ประกาศใช้อยู่ ณ ขณะนั้น
          4. ปิดรับเงินฝากโครงการ เมื่อวงเงินตามโครงการครบ 50,000,000 บาท หรือ ครบกำหนดโครงการวันที่ 24 เมษายน 2569

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเปี่ยมสุข 7

3.30

สิ้นสุดโครงการ
ดอกเบี้ยเข้าบัญชี ทุกวันที่ 30 มิ.ย. และ 31 ธ.ค. ของทุกปี
เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท

ถอนได้เดือนละ 1 ครั้ง
ถอนด้วยตนเอง หรือส่งสมุดพร้อมใบถอนเงิน
และสำเนาบัตรประชาชนมาที่ สอ.พช.

เงินฝากประจำ

 • 6  เดือน
 • 12  เดือน
 • 24  เดือน

3.50
3.50
3.50

ดอกเบี้ยเข้าบัญชีเมื่อครบกำหนด เสียภาษี 15%

หมายเหตุ:  ฝากได้ไม่เกินบัญชีละ 2 ล้าน 

หมายเหตุ : การถอนเงินฝากทุกประเภท ตั้งแต่ 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) ขึ้นไป

สมาชิกต้องแจ้งให้สหกรณ์ฯ ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทำการ

 

ฝากเงินกับสหกรณ์ฯ ผ่านระบบต่าง ๆ

ระบบ

เอกสาร

 

 1. ระบบ Bill payment  ผ่านหน้าเคาน์เตอร์
  ธนาคารกรุงไทย
  • ใช้แบบฟอร์มการฝากเงินจาก
   เว็บไซต์สอ.พช. www.cddco-op.com
   กำหนดรหัสการฝาก 7189
   และระบุวัตถุประสงค์การฝาก
 1. ฝาก - ถอน ผ่านตู้ ATM กรุงไทยทั่วประเทศ
 1. ฝากเงินกับสหกรณ์ ผ่าน Application Krungthai Next

หมายเหตุ : เงินโอนรับฝากถึง 15.00 น. หากสมาชิกนำมาฝากในเวลาหลังจาก 15.00 น.


เจ้าหน้าที่จะรับไว้เพื่อนำฝากวันทำการถัดไป

ตั๋วสัญญาใช้เงินสหกรณ์ 

ปรับดอกเบี้ยตามประกาศสหกรณ์ฯ เมื่อ 1 มกราคม 2564

ตั๋วสัญญาใช้เงิน

อัตราดอกเบี้ยร้อยละต่อปี

12 เดือน

24 เดือน

36 เดือน

48 เดือน

60 เดือน

ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

ตั๋วสัญญาใช้เงินสหกรณ์

           สหกรณ์ออมทรัพย์ได้เปิดจำหน่ายตั๋วสัญญาใช้เงินให้กับ กองทุน มูลนิธิ สมาชิก กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตและองค์กรเครือข่ายภายใต้การกำกับดูแลของ
กรมการพัฒนาชุมชน และสหกรณ์อื่น เพื่อเพิ่มทุนในการดำเนินงานหน่วยงานที่ได้รับยกเว้นภาษี จะได้รับดอกเบี้ย ตอบแทนเต็มจำนวน ส่วนสมาชิกจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 15

 

เงื่อนไขการซื้อตั๋วสัญญาใช้เงิน

 • จำนวนเงินซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินขั้นต่ำ 10,000 บาท
 • สามารถเลือกระยะเวลาตั๋วสัญญาใช้เงิน 12 เดือน 24 เดือน 36 เดือน 48 เดือน 60 เดือน
 • แจ้งความจำนงขอซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินตามแบบที่สหกรณ์กำหนด สหกรณ์จะออกตั๋วสัญญาใช้เงินให้ถือตั๋วไว้จนกว่าจะครบกำหนดไถ่ถอน
 • อัตราดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นไปตามประกาศของสหกรณ์
 • สามารถต่ออายุตั๋วสัญญาใช้เงิน และถอนเฉพาะดอกเบี้ย เมื่อตั๋วครบกำหนดก็ได้

อัตลักษณ์และที่อยู่สหกรณ์

logo vector new ok

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร บี) 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โซนทิศใต้ ชั้น 1

© ลิขสิทธิ์ 2024 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
 
เมนูลัด