ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด

เปิดทำการ จันทร์ - วันศุกร์

เวลา 08:30 - 16:30 น.

02-143-8144 - 51

02-143-8970 (FAX)

เมนูลัด

การสมัครสมาชิกสมทบ

คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ
  1. เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์

  2. เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ

  3. ต้องเป็นคู่สมรส  บิดา  มารดา  หรือบุตรของสมาชิก  หรือพนักงานราชการ  หรือพนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ของกรมการพัฒนาชุมชน

  4. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีงาม

  5. เป็นผู้ที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ  และคำสั่งของสหกรณ์

  6. มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน

หมายเหตุ กรณีสมาชิกมีความประสงค์ ให้สหกรณ์หักจากบัญชีกรุงไทย

อัตลักษณ์และที่อยู่สหกรณ์

logo vector new ok

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร บี) 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โซนทิศใต้ ชั้น 1

© ลิขสิทธิ์ 2024 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
 
เมนูลัด