หน้าแรก เกี่ยวกับสหกรณ์ ระเบียบข้อบังคับ ประกาศ ผลการดำเนินงาน คำถามที่พบบ่อย ติดต่อสหกรณ์
กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564คลิก ประกาศ

อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนเพื่อสวัสดิการ ส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก  ประจำปี 2563

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนเพื่อสวัสดิการ ส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2563

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนเพื่อสวัสดิการ ส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2563สหกรณ์ฯ ได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนเพื่อสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาบุติสมาชิก ประจำปี 2563 จำนวน 1454 ราย รวมเป็นเงิน 727000 บาทสหกรณ์จะโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์อเนกประสงค์ของสมาชิก ในวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563

อ่านต่อ
ยกเลิกประกาศ สส.ชสอ. ฉบับที่ 15/2563

ยกเลิกประกาศ สส.ชสอ. ฉบับที่ 15/2563

ยกเลิกประกาศ สส.ชสอ. ฉบับที่ 15/2563

อ่านต่อ
สหกรณ์ฯมอบเงินสนับสนุนเงินรางวัลพัฒนากรขวัญใจชุมชน

สหกรณ์ฯมอบเงินสนับสนุนเงินรางวัลพัฒนากรขวัญใจชุมชน

ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด มอบเงินสนับสนุนเงินรางวัล กรม พช. ปี63 ประเภท พัฒนากรขวัญใจชุมชน โดยมี นายภูษิต ลัทธินธรรม อดิตผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทนรับมอบ เงินรางวัล จำนวน 68,000 บาท

อ่านต่อ
ประกวดสมาชิกดีเด่น ชิงเงินรางวัล49,000 บาท

ประกวดสมาชิกดีเด่น ชิงเงินรางวัล49,000 บาท

ประกวดสมาชิกดีเด่น ชิงเงินรางวัล49,000 บาทกิจกรรมการคัดเลือกสมาชิกที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารจัดการการเงิน และบริหารจัดการชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2563ประกาศ

อ่านต่อ
สหกรณ์ฯมอบเงินสนับสนุนการจัดงานวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2563

สหกรณ์ฯมอบเงินสนับสนุนการจัดงานวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด มอบเงินสนับสนุนการจัดงานวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท

อ่านต่อ
โครงการพัฒนาศักยภาพกลไกการบริหารสหกรณ์แบบมีส่วนร่วม 2563

โครงการพัฒนาศักยภาพกลไกการบริหารสหกรณ์แบบมีส่วนร่วม 2563

เอกสารประกอบการบรรยาย 1.สวัสดิการสมาชิก สอ.พช 2.กู้เงินอย่างไรให้ได้ตามเป้า 3.สหกรณ์ช่วยลูกหนี้ที่มีปัญหาอย่างไร 4.การบริหารตามแผนธุรกิจปี 2563 5.การบริหารการเงินสำหรับสมาชิก

อ่านต่อ
จัดเสวนาวิชาการ เรื่อง 5 Force for Next Coop

จัดเสวนาวิชาการ เรื่อง 5 Force for Next Coop

 

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด จัดเสวนาวิชาการ เรื่อง 5 Force for Next Coop เนื่องจากสหกรณ์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด อยู่ในระหว่างการจัดทำยุทธศาสตร์สหกรณ์ ประจำปี 2564-2567 ประกอบกับในปีนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นประธาน....

อ่านต่อ
การให้ทุนเพื่อสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจาปี 2563

การให้ทุนเพื่อสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจาปี 2563

 

ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด ว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อสวัสดิการสมาชิกและครอบครัวสมาชิก พ.ศ. 2562 กำหนดให้ออกหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เกี่ยวกับ ทุนเพื่อสวัสดิการสมาชิกและครอบครัวสมาชิกแต่ละประเภท อาศัยอำนาจตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด ว่าด้วยการใช้ ทุนเพื่อสวัสด....

อ่านต่อ
เอกสารประกอบการบรรยายโครงการ 4 ภาค

เอกสารประกอบการบรรยายโครงการ 4 ภาค

1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโหลด2. กฎกระทรวงกับเกณฑ์การดำเนินงาน สอ.เครดิต -โหลด1. Happy Moneyโหลด2. กฎหมายกับสถานการณ์หนี้สิน (สอ กรมการพัฒนาโหลด3. กระบวนการบริหารลูกหนี้โหลด4. สหกรณ์ช่วยลูกหนี้ที่มีปัญหาได้อย่างไรโหลด5. สวัสดิการสมาชิก สอ.พช. คลอบคลุมทุกช่วงชีวิตโหลด

อ่านต่อ
ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

สอ.พช. เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.)พร้อมรับโล่รางวัลผลงานนวัตกรรม "การพัฒนา Cradit Scorecard” และผลงานนวัตกรรม "ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ MIS"เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2562 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ชั้น 1 ศูนย์การแ....

อ่านต่อ
ขั้นตอนการนำเงินปันผล เฉลี่ยคืนมาซื้อหุ้นพิเศษ

ขั้นตอนการนำเงินปันผล เฉลี่ยคืนมาซื้อหุ้นพิเศษ

สมาชิกที่ประสงค์จะนำเงินปันผล เฉลี่ยคืน ปี 2561 มาซื้อหุ้นพิเศษ ให้ตรวจสอบยอดเงินที่สามารถซื้อหุ้นได้ ตามอัตราร้อยละของเงินปันผลเฉลี่ยคืนที่ได้รับ ตามประกาศสหกรณ์ฯ ลงวันที่ 20 พ.ย. 61ประกาศสหกรณ์ฯ ลงวันที่ 20 พ.ย. 61ดาวน์โหลด แบบแจ้งความจำนง 1.สมาชิกสามารถซื้อหุ้นได้โดยเริ่มเปิดซื้อหุ้นตั้งแต่ว....

อ่านต่อ
ผลการนับคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจำปี 2562

ผลการนับคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจำปี 2562

ลำดับที่1 นางอัจฉราวรรณมณีขัติย์ จำนวน3,659 คะแนนลำดับที่2 นางรักใจกาญจนะวีระ จำนวน3,172 คะแนนลำดับที่3 นายภูษิตลัทธิธนธรรม จำนวน2,747 คะแนนลำดับที่4 นายบุญเอื้อโพชนุกูล จำนวน2,635 คะแนนลำดับที่5 นายชัยยาขำสะอาด จำนวน2,621 คะแนนลำดับที่6 นายไพศาลสุขปัญญา จำนวน2,336 คะแนนลำดับที่7นายมนูญสอนเกิดจำนวน2....

อ่านต่อ
ATM กับ สหกรณ์ฯ 2561

ATM กับ สหกรณ์ฯ 2561

เรียน สมาชิก สอ.พช. สหกรณ์ฯ ขอประชาสัมพันธ์ สมาชิกท่านใดยังไม่ได้แจ้งเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย หรือประสงค์จะแจ้งเปลี่ยนแปลงเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย ที่ผูกบัญชีกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อเนกประสงค์ สำหรับทำรายการฝากถอนเงิน ผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย โปรดแจ้งเลขที่บัญชีให้สหกรณ์ทราบทาง OA ฝ่ายเทคโ....

อ่านต่อ
ขอความอนุเคราะห์สมาชิกทุกท่านตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจการให้บริการของ สอ.พช.

ขอความอนุเคราะห์สมาชิกทุกท่านตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจการให้บริการของ สอ.พช.

ขอความอนุเคราะห์สมาชิกทุกท่านตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจการให้บริการของ สอ.พช.คลิก

อ่านต่อ
คู้มือสมาชิกสมทบ

คู้มือสมาชิกสมทบ

คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ1. เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์2. เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ3. ต้องเป็นคู่สมรส บิดา มารดา หรือบุตรของสมาชิก หรือพนักงานราชการ หรือพนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ของกรมการพัฒนาชุมชน4. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีงาม5. เป็นผู้ที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ร....

อ่านต่อ
ร่วมทำคลิปวีดีโอ “ความมั่นคงเริ่มต้นออมกับ สอ.พช.”

ร่วมทำคลิปวีดีโอ “ความมั่นคงเริ่มต้นออมกับ สอ.พช.”

กติกาหัวข้อคลิปวิดีโอ"ความมั่นคงเริ่มต้นออมกับ สอ.พช."ความยาวของคลิปวิดีโอโดยคลิปวีดีโอมีความยาวประมาณ 3 นาทีวิธีส่งคลิปวิดีโอเข้าประกวดส่งได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด หรือส่งทาง E-mail : cddcoop@hotmail.comกำหนดการ (ขยายเวลาสมัคร)เปิดรับสมัคร ผ่านช่องทางออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหา....

อ่านต่อ
โครงการสินเชื่อรถยนต์ราคาพิเศษ สำหรับสมาชิก สอ.พช.

โครงการสินเชื่อรถยนต์ราคาพิเศษ สำหรับสมาชิก สอ.พช.

สนใจคลิกเลย๐๐โครงการสินเชื่อรถยนต์ราคาพิเศษ๐๐ด้วยเงื่อนไข สำหรับสมาชิก สอ.พช. ที่พิเศษสุดๆ1.วงเงินกู้สูงสุด 1.2 ล้านบาท2.ระยะเวลาผ่อนนานจำนวน 108 งวด3.การค้ำประกันใช้บุคคลค้ำประกัน4.มีรถให้เลือกหลายรุ่น5.หากสมาชิกจะซื้อรถจากผู้จำหน่ายรายอื่นสามารถใช้สิทธิยื่นกู้กับ สอ.พช. ได้เช่นกัน6.มีสิทธิได้รับเง....

อ่านต่อ
ย้ายค่ายประกันภัยรถยนต์มาทิพยประกันภัย รับส่วนลดพิเศษ!!

ย้ายค่ายประกันภัยรถยนต์มาทิพยประกันภัย รับส่วนลดพิเศษ!!

สำหรับสมาชิกและครอบครัว สอ.พช.ย้ายค่ายประกันภัยรถยนต์มาทิพยประกันภัย รับส่วนลดพิเศษ!!*เพียงถ่ายภาพ- ใบเตือนต่ออายุ หรือ กรมธรรม์เดิม หรือ ใบเสนอราคา*สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม ผ่อน 0% นาน 3-6 เดือน

อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์ โครงการกู้พิเศษเสริมสุขอเนกประสงค์

ประชาสัมพันธ์ โครงการกู้พิเศษเสริมสุขอเนกประสงค์

ประกาศโครงการเงินกู้พิเศษเพื่อสร้างสุขอเนกประสงค์

อ่านต่อ
โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ สอ.พช. 2561

โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ สอ.พช. 2561

เรียน ผู้จัดทำโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ สอ.พช. ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด มีความประสงค์จะสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นของสมาชิก จึงขอให้ผู้จัดทำโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ สอ.พช. กรุณาจัดทำแบบสำรวจให้สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการทุกคนตอบแบบสำรวจดังกล่าวและ ส่งคืนสหกรณ์ ภายในวันที่....

อ่านต่อ
ข้อมูลสัมมนาโครงการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ข้อมูลสัมมนาโครงการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ข้อมูลสัมมนาโครงการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล1กำหนดการจุดที่ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 23-24 มิถุนายน 2561โหลดจุดที่ 2 ภาคใต้ วันที่ 7-8 กรกฏาคม 2561โหลดจุดที่ 3 ภาคเหนือ วันที่ 14-15 กรกฏาคม 2561โหลดจุดที่ 4 ภาคกลาง วันที่ 21-22 กรกฏาคม 2561โหลด2PowerPoint นำเสนอโครงการของคณะกรรมการศึกษา ....

อ่านต่อ
คู่มือเกษียณสุข Happy Money Happy Retirement

คู่มือเกษียณสุข Happy Money Happy Retirement

www.set.or.th/happymoneyแนะนำโครงการSET_โครงการHappyMoneyHappyRetirement(VDO)รับรู้Info graphicเพิ่มเติมคลิปสั้นสร้างแรงบันดาลใจเรียนรู้คู่มือสร้างเกษียณสุข คลิกโหลด01_เงินทองต้องวางแผน_ตอน_ก้าวสู่ชีวิตวัยทำงาน02_เงินทองต้องวางแผน_ตอน_มนุษย์เงินเดือน03_เงินทองต้องวางแผน_ตอน_เกษียณสบายสไตล์วัยเก๋า04_....

อ่านต่อ
การขอรับทุนสวัสดิการ ส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก 2561

การขอรับทุนสวัสดิการ ส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก 2561

อ่านประกาศแจ้งหน่วยงานเรื่องการจ่ายทุนการศึกษา2561ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

อ่านต่อ
บัญชีเอกสารการประชุมสมาชิก โครงการเติมพลังสร้างสรรค์ สอ.พช.

บัญชีเอกสารการประชุมสมาชิก โครงการเติมพลังสร้างสรรค์ สอ.พช.

บัญชีเอกสารการประชุมสมาชิกโครงการเติมพลังสร้างสรรค์สอ.พช.ลำดับหัวข้อดาวน์โหลด1ผลการดำเนินงาน/รายงานกิจการสหกรณ์ฯประจำปี 2560คลิก2ผลการดำเนินงานปี 2561 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561คลิก3แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ สอ.พช. ประจำปี 2561คลิก4นโยบายคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่35คลิก5แผนธุรกิจสหกรณ์ ประจำปี ....

อ่านต่อ
ระบบสหกรณ์ออนไลน์
ลงทะเบียนใหม่ 
ที่อยู่ : ติดต่อเรา : ติดตามเรา :
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร บี) 120 หมู่ที่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210 โซนทิศใต้ ชั้น1
โทรศัพท์  : 02-143-8144 - 51
โทรสาร ์  : 02-143-8970
อีเมล: cddcoop@hotmail.com
เว็บไซต์ : สอ.พช. cddco-op.com
ไอดี ไลน์ : Cddcoop2557
เฟสบุ๊ก : สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
 

Save

Save

Save

Save

 
  
view