หน้าแรกเกี่ยวกับสหกรณ์ระเบียบข้อบังคับประกาศผลการดำเนินงานคำถามที่พบบ่อยติดต่อสหกรณ์

ประวัติการก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด

       ปี พ.ศ. 2511 นายสาย หุตะเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด เพื่อเป็นสวัสดิการและช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้างของกรมการพํฒนาชุมชน ที่ประสบปัญหาด้านการเงิน โดยสหกรณ์เป็นแหล่งเงินกู้และแก้ปัญหาทางการเงินของสมาชิก ซึ่งมีผู้ร่วมก่อตั้งจำนวน 500 คน มีทุนเรือนหุ้นแรกก่อตั้ง 30,000 บาทสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชนได้จดทะเบียน  ตาม พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2471 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2511 เลขที่ทะเบียนสหกรณ์ 96/11295 โดยใช้ชื่อ "สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน จำกัด" และได้ขอจดทะเบียนเปลื่ยนชื่อใหม่เป็น "สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด" เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2543


นโยบายคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่34

โครงสร้างการบริหารงานของสหกรณ์ฯ คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่34


เอกสารโครงการสัมนาผู้แทนสมาชิกกลุ่มจังหวัด

 1.อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์

 2.กิจกรรมแผนงานโครงการ 2560
 3.ข้อมูลผลการดำเนินการ สอ.พช.
 4.คู่มือสำหรับสมาชิก สอ.พช.
 5.การสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์
 6.รายงานฐานะการเงิน พฤษภาคม 2560
 7.สวัสดิการสำหรับสมาชิก สอ.พช.
 8.สารพันการออม หน้า-1
 9.สารพันการออม หน้า-2
10.สารพันเงินกู้ หน้า-1
11.สารพันเงินกู้ หน้า-2
12.ประกาศเรื่องการใช้หลักประกันเงินกู้สามัญปี 2560
13.ประกาศเรื่องเงินกู้ช่วยเหลือสมาชิกจำเป็นเร่งด่วน 2560
14.ประกาศหลักเกณฑ์การถือหุ้นและการส่งเงินค่าหุ้น
15.ประกาศหลักเกณฑ์การทำประกันเพิ่มของสมาชิกที่กู้เงินสามัญ
16.ประกาหลักเกณฑ์การกู้เงินกู้ฉุกเฉินและเงินกู้สามัญใช้หุ้นค้ำประกัน
ระบบสหกรณ์ออนไลน์
ลงทะเบียนใหม่ 
ที่อยู่ : ติดต่อเรา : ติดตามเรา :
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร บี) 120 หมู่ที่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210 โซนทิศใต้ ชั้น1
โทรศัพท์  : 02-143-8144 - 51
โทรสาร ์  : 02-143-8970
อีเมล: cddcoop@hotmail.com
เว็บไซต์ : สอ.พช. cddco-op.com
ไอดี ไลน์ : Cddcoop2557
เฟสบุ๊ก : สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
 

Save

Save

Save

Save

 
  
view