iRss by iGetWeb http://www.igetweb.com/ ครั้งที่ 4/2564 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42364499 Wed, 05 May 2021 16:31:43 +0700 การกำหนดวันหยุดตามประเพณีของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ประจำปี 2564 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42364498 Wed, 05 May 2021 16:14:12 +0700 กำหนดการปฏิบัติงานตามมาตรการเพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42364460 Thu, 22 Apr 2021 19:07:53 +0700 หลักเกณฑ์การรับฝากเงินของสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2564 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42364459 Thu, 22 Apr 2021 19:04:33 +0700 ผลการดำเนินการ สอ.พช. ประจำเดือน มีนาคม 2564 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42364410 Mon, 05 Apr 2021 14:54:31 +0700 จุลสารก้าวทัน สอ.พช. ปีที่4 ฉบับพิเศษ (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564) http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42364398 Fri, 02 Apr 2021 15:32:10 +0700 แต่งตั้งรองประธานกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการ สอ.พช. http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42364390 Wed, 31 Mar 2021 15:57:08 +0700 ครั้งที่ 3/2564 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42364389 Wed, 31 Mar 2021 12:08:24 +0700 อัตราดอกเบี้ยที่ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42364355 Mon, 29 Mar 2021 15:47:46 +0700 โครงการสินเชื่อเพื่อสร้างสุขปีใหม่ไทยสู่ปีใหม่สากล http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42364342 Thu, 25 Mar 2021 15:20:20 +0700 ครั้งที่ 2/2564 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42364232 Fri, 05 Mar 2021 15:45:57 +0700 ผลการดำเนินการ สอ.พช. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42364229 Fri, 05 Mar 2021 18:11:55 +0700 แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันและพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การลงทุนสหกรณ์ http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42364210 Tue, 02 Mar 2021 15:14:19 +0700 เงินกู้พิเศษสินเชื่อทันใจ http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42364209 Tue, 02 Mar 2021 15:10:59 +0700 นโยบายคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 38 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42364208 Tue, 02 Mar 2021 15:03:05 +0700 ผลการดำเนินการ สอ.พช. ประจำเดือน มกราคม 2564 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42364135 Thu, 18 Feb 2021 15:43:42 +0700 ผลการดำเนินการ สอ.พช. ประจำเดือน ธันวาคม 2563 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42364002 Tue, 02 Feb 2021 16:52:29 +0700 กำหนดหลักเกณฑ์การทำประกันชัวิตเพิ่มของสมาชิกที่กู้เงินสามัญ ปี 2564 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42363994 Tue, 02 Feb 2021 11:15:52 +0700 มาตรการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 พ.ศ.2564 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42363967 Fri, 29 Jan 2021 10:48:56 +0700 ครั้งที่ 1/2564 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42363966 Fri, 29 Jan 2021 09:04:21 +0700 แจ้งกำหนดวันหยุดทำการของสหกรณ์ฯ ตามมติคณะรัฐมนตรีเพิ่มเติมกรณีพิเศษ http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42363923 Thu, 21 Jan 2021 15:59:10 +0700 ผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก แทนตำแหน่งที่ว่าง ปี 2563 - 2564 (จังหวัดนนทบุรี) http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42363921 Thu, 21 Jan 2021 10:09:59 +0700 ผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก แทนตำแหน่งที่ว่าง ปี 2563 - 2564 (กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร + กลุ่มตรวจสอบภายใน) http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42363920 Thu, 21 Jan 2021 10:07:49 +0700 การทำประกันชีวิตกลุ่มฯ (ประเภทสวัสดิการ) ประจำปี 2564 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42363916 Wed, 20 Jan 2021 10:00:35 +0700 ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42363889 Fri, 15 Jan 2021 16:46:32 +0700 กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42363888 Fri, 15 Jan 2021 16:36:38 +0700 หลักเกณฑ์การผ่อนผันการชำระหนี้ หรือการพักชำระหนี้เงินกู้ พ.ศ.2563 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42363865 Tue, 12 Jan 2021 11:52:08 +0700 ครั้งที่ 12/2563 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42363846 Thu, 07 Jan 2021 18:05:55 +0700 การจ่ายเงินเพื่อเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส ประจำปี 2564 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42363845 Tue, 02 Feb 2021 11:17:59 +0700 จุลสาร ก้าวทัน สอ.พช. ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน กรกฏาคม - ธันวาคม 2563 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42363836 Wed, 06 Jan 2021 11:51:57 +0700 ผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก แทนตำแหน่งที่ว่าง ปี 2563 - 2564 (ข้าราชการบำนาญส่วนกลาง และสมาชิกสังกัดหน่วยงานอื่นในส่วนกลาง) http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42363782 Wed, 30 Dec 2020 13:40:50 +0700 ผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก แทนตำแหน่งที่ว่าง ปี 2563 - 2564 (จังหวัดเชียงใหม่) http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42363781 Wed, 30 Dec 2020 13:37:28 +0700 ผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก แทนตำแหน่งที่ว่าง ปี 2563 - 2564 (จังหวัดสมุทรสงคราม) http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42363780 Wed, 30 Dec 2020 13:35:41 +0700 ผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก แทนตำแหน่งที่ว่าง ปี 2563 - 2564 (จังหวัดร้อยเอ็ด) http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42363779 Thu, 07 Jan 2021 10:19:14 +0700 ผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก แทนตำแหน่งที่ว่าง ปี 2563 - 2564 (จังหวัดเลย) http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42363778 Wed, 30 Dec 2020 13:30:56 +0700 ผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก แทนตำแหน่งที่ว่าง ปี 2563 - 2564 (ศูนย์ศึกษาฯ ยะลา ศอ.บต. และช่วยศอ.บต.) http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42363777 Wed, 30 Dec 2020 13:27:18 +0700 การนำเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2563 ซื้อหุ้นพิเศษ http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42363773 Tue, 02 Feb 2021 11:20:33 +0700 เงินกู้พิเศษสินเชื่อทันใจ http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42363772 Tue, 02 Feb 2021 11:21:21 +0700 คู่มือสมาชิก สอพช 2564 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42363766 Mon, 28 Dec 2020 10:00:03 +0700 ปิดบริการระบบ ATM Online ชั่วคราว http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42363758 Thu, 24 Dec 2020 16:38:25 +0700 การปิดให้บริการครึ่งวัน http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42363757 Thu, 24 Dec 2020 16:36:51 +0700 ระเบียบว่าด้วยการประชุมใหญ่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42363724 Tue, 22 Dec 2020 14:03:23 +0700 ผลการคัดเลือกสมาชิกดีเด่นที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาสหกรณ์ ประจำปี 2563 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42363722 Tue, 22 Dec 2020 12:16:10 +0700 ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42363696 Thu, 17 Dec 2020 12:33:09 +0700 ลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภท http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42363695 Thu, 17 Dec 2020 12:29:37 +0700 ลดอัตราดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงิน http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42363694 Thu, 17 Dec 2020 12:05:39 +0700 ผลการนับคะแนนบัตรสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจำปี 2564 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42363686 Tue, 15 Dec 2020 16:33:38 +0700 ผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก แทนตำแหน่งที่ว่าง ปี 2563 - 2564 (จังหวัดมหาสารคาม) http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42363679 Mon, 14 Dec 2020 18:09:56 +0700 รายชื่อผู้ได้รับเงินตอบแทนสมาชิกอาวุโส ประจำปี 2564 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42363650 Wed, 09 Dec 2020 13:59:02 +0700 กำหนดวันหยุดตามประเพณีของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ประจำปี 2564 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42363637 Tue, 08 Dec 2020 14:51:49 +0700