หน้าแรก เกี่ยวกับสหกรณ์ ระเบียบข้อบังคับ ประกาศ ผลการดำเนินงาน คำถามที่พบบ่อย ติดต่อสหกรณ์

ผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด

 
     

นายเส่ง สิงห์โตทอง

ประธานกรรมการดำเนินการ

 

นายวิชล มนัสเอื้อศิริ

รองประธานกรรมการ

 

นายบุญเอื้อ โพชนุกูล

รองประธานกรรมการ

 นายชัยยา  ขำสะอาด

กรรมการและเลขานุการ

 

นายทรงพล วิชัยขัทคะ

กรรมการและเหรัญญิก

 

นางปราณี รัตนประยูร

กรรมการ

 

นางรักใจ  กาญจนะวีระ

กรรมการ

 

นายภูษิต ลัทธิธนธรรม

กรรมการ

 

นายปรีชา กิตติสัตยกุล

กรรมการ

 

นายไพศาล สุขปัญญา

กรรมการ

นางอัจฉราวรรณ มณีขติย์

กรรมการ

นายมนูญ สอนเกิด

กรรมการ

 

นายเสนาะ ม่วงศิลปชัย

กรรมการ

นายอุทัย ทองเดช

กรรมการ

 

นางประภา ปานนิตยกุล

กรรมการ

ระบบสหกรณ์ออนไลน์
ลงทะเบียนใหม่ 
ที่อยู่ : ติดต่อเรา : ติดตามเรา :
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร บี) 120 หมู่ที่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210 โซนทิศใต้ ชั้น1
โทรศัพท์  : 02-143-8144 - 51
โทรสาร ์  : 02-143-8970
อีเมล: cddcoop@hotmail.com
เว็บไซต์ : สอ.พช. cddco-op.com
ไอดี ไลน์ : @cddcoop
เฟสบุ๊ก : สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
 

Save

Save

Save

Save

 
  
view