iRss by iGetWeb http://www.igetweb.com/ การจัดทำโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสหกรณ์ ประจำปี 2562 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42356222 Wed, 10 Jul 2019 16:18:03 +0700 การให้ทุนสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2562 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42356190 Mon, 08 Jul 2019 12:33:32 +0700 โปรแกรมการออมและตัวอย่างงบการเงิน http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42356184 Sat, 06 Jul 2019 10:40:55 +0700 การได้มาของกลุ่มสมาชิก การกำหนดพื้นที่บริการของสหกรณ์ จำนวนสมาชิกในการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก และการพ้นจากกลุ่มสมาชิก ประจำปี 2563-2564 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42356177 Fri, 05 Jul 2019 14:37:35 +0700 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน พ.ศ.2562 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42356119 Tue, 02 Jul 2019 14:27:32 +0700 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ว่าด้วยกลุ่มสมาชิกและผู้แทนสมาชิก พ.ศ.2562 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42356117 Tue, 02 Jul 2019 14:07:45 +0700 ผลการดำเนินงาน สอ.พช. ประจำเดือน มิถุนายน 2562 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42356115 Mon, 08 Jul 2019 11:59:31 +0700 การโอนเงินค้างนานเข้าบัญชีทุนสำรอง http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42356081 Mon, 01 Jul 2019 16:47:12 +0700 ขออนุญาตให้ข้าราชการที่เป็นคณะกรรมการ ตัวแทนสหกรณืและผู้แทนสมาชิก เข้าร่วมโครงการพัฒนากลไกการบริหารสหกรณืแบบมรส่วนร่วม (4ภาค) http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42356010 Tue, 25 Jun 2019 12:44:26 +0700 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42355888 Tue, 18 Jun 2019 13:07:21 +0700 ผลการดำเนินงาน สอ.พช. ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42355770 Tue, 11 Jun 2019 09:43:45 +0700 โครงการพัฒนากลไกลไกการบริหารสหกรณ์แบบมีส่วนร่วม และขอเชิญเข้าร่วมโครงการ http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42355643 Fri, 31 May 2019 10:21:51 +0700 ประกาศวันหยุดตามมติคณะรัฐมนตรี http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42355584 Tue, 11 Jun 2019 09:45:38 +0700 ทุนเพื่อสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาสมาชิก http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42355583 Tue, 11 Jun 2019 09:45:33 +0700 ทุนเพื่อสวัสดิการสมาชิกผู้ประสบสาธารณภัย http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42355582 Tue, 11 Jun 2019 09:45:27 +0700 ทุนเพื่อสวัสดิการสมาชิกที่ประสบอุบัติเหตุ http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42355581 Tue, 11 Jun 2019 09:45:22 +0700 ทุนเพื่อสวัสดิการสมาชิกที่ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42355580 Tue, 11 Jun 2019 09:45:14 +0700 ทุนเพื่อสวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิกและครอบครัวสมาชิกที่ถึงแก่กรรม http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42355579 Tue, 11 Jun 2019 09:45:09 +0700 ทุนเพื่อสวัสดิการสมาชิกถึงแก่กรรม http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42355578 Tue, 11 Jun 2019 09:44:36 +0700 ขอความร่วมมือสำรวจบุตรสมาชิก http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42355502 Fri, 17 May 2019 10:20:40 +0700 โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ 2562 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42355501 Fri, 17 May 2019 10:29:48 +0700 การแจ้งชื่อเข้ากลุ่มสมาชิก http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42355493 Thu, 16 May 2019 09:27:08 +0700 หลักเกณฑ์การส่งค่าหุ้นรายเดือนและการถือหุ้น พ.ศ. 2562 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42355439 Tue, 11 Jun 2019 09:45:04 +0700 ผลการดำเนินงาน สอ.พช. ประจำเดือน เมษายน 2562 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42355390 Tue, 11 Jun 2019 09:44:07 +0700 ขออนุญาตให้ผู้แทนสมาชิกเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42355110 Thu, 11 Apr 2019 11:02:37 +0700 ผลการดำเนินงาน สอ.พช. ประจำเดือน มีนาคม 2562 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42355065 Wed, 10 Apr 2019 08:06:48 +0700 ขอแจ้งการปิดทำการสหกรณ์ฯ ครื่งวัน เพื่อไปสัมนา http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42354983 Fri, 24 May 2019 16:16:37 +0700 ขอแจ้งการปิดทำการสหกรณ์ฯ ครึ่งวันเพื่อไปสัมนา http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42354982 Fri, 24 May 2019 16:17:01 +0700 ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์การทำประกันชีวิตเพิ่มของสมาชิกที่กู้เงินสามัญ http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42354834 Fri, 24 May 2019 16:14:27 +0700 กำหนดหลักเกณฑ์การทำประกันชีวิตเพิ่มของสมาชิกที่กู้เงินสามัญ http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42354789 Fri, 24 May 2019 16:14:52 +0700 จุลสาร ก้าวทัน สอ.พช. ฉบับพิเศษ http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42354663 Tue, 19 Mar 2019 16:17:33 +0700 นโยบายคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 36 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42354540 Fri, 24 May 2019 16:15:06 +0700 การรับสมัครผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปี 2562 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42354499 Fri, 24 May 2019 16:15:20 +0700 ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง การรับสมัครผู้ตรวจสอบภายในประจำปี 2562 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42354498 Wed, 27 Mar 2019 11:42:48 +0700 ผลการดำเนินงาน สอ.พช. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42354461 Wed, 08 May 2019 13:18:12 +0700 การกำหนดวันหยุดตามประเพณีของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ประจำปี 2562 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42354354 Fri, 24 May 2019 16:15:43 +0700 การทำประกันชีวิตกลุ่มฯ ประจำปี 2562(สมาชิกสมทบ) http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42354129 Wed, 13 Feb 2019 14:21:23 +0700 การทำประกันชีวิตกลุ่มฯ ประจำปี 2562(สมาชิก สอ.พช.) http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42354128 Tue, 26 Feb 2019 11:30:09 +0700 การทำประกันชีวิตกลุ่มฯ ประจำปี 2562(จังหวัด) http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42354127 Wed, 13 Feb 2019 14:21:52 +0700 ค่าเบี้ยประชุม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่น พ.ศ.2562 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42354063 Thu, 04 Apr 2019 15:13:49 +0700 ผลการดำเนินงาน สอ.พช. ประจำเดือน มกราคม 2562 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42354061 Wed, 27 Mar 2019 11:42:28 +0700 การจ่ายเงินเพื่อเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส ประจำปี 2562 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42354008 Fri, 08 Feb 2019 09:25:23 +0700 ขออนุญาตให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42353836 Wed, 27 Mar 2019 11:36:51 +0700 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้จัดการ สอ.พช. http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42353721 Mon, 28 Jan 2019 11:35:51 +0700 ผลการดำเนินงาน สอ.พช. ประจำเดือน ธันวาคม 2561 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42353647 Wed, 08 May 2019 13:18:51 +0700 จรรยาบรรณคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ สมาชิก และผู้แทนสมาชิก สอ.พช http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42353463 Mon, 28 Jan 2019 11:35:54 +0700 ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง ผลการเลือกตั้งประธานกลุ่ม รองประธานกลุ่ม รองประธานกลุ่ม และเลขานุการกลุ่ม ของผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2561 - 2562 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42353354 Fri, 25 Jan 2019 08:47:17 +0700 ผลการเลือกตั้งประธานกลุ่ม รองประธานกลุ่ม และเลขานุการกลุ่ม ของผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2561 - 2562 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42353353 Mon, 28 Jan 2019 11:35:57 +0700 ปิดบริการระบบ ATM Online ชั่วคราว http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42353350 Mon, 28 Jan 2019 11:35:59 +0700 ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง ผลการนับคะแนนบัตรสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจำปี 2562 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42353058 Fri, 25 Jan 2019 08:47:21 +0700