iRss by iGetWeb http://www.igetweb.com/ ผลการดำเนินการ สอ.พช. ประจำเดือน กันยายน 2564 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42365196 Mon, 11 Oct 2021 10:23:18 +0700 เปิดรับสมัครผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2565 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42365160 Tue, 05 Oct 2021 10:32:10 +0700 การตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนของสมาชิก พ.ศ.3564 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42365146 Fri, 01 Oct 2021 10:21:56 +0700 ประกาศรายชื่อ หมายเลขประจำตัว และสังกัดของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจำปี 2565 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42365141 Mon, 27 Sep 2021 14:58:03 +0700 ครั้งที่ 9/2564 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42365132 Wed, 22 Sep 2021 15:21:20 +0700 การเปิดให้บริการตรวจสอบข้อมูลสมาชิกผ่านระบบสหกรณ์ Online (Web Application)เพิ่มเติม http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42365131 Wed, 22 Sep 2021 13:35:51 +0700 การเปิดให้บริการตรวจสอบข้อมูลสมาชิกผ่านระบบสหกรณ์ Online (Web Application) http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42365124 Thu, 16 Sep 2021 10:16:29 +0700 ผลการดำเนินการ สอ.พช. ประจำเดือน สิงหาคม 2564 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42365118 Wed, 15 Sep 2021 10:46:41 +0700 ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด ประจำปี 2565 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42365063 Sat, 04 Sep 2021 11:47:41 +0700 รายชื่อผู้ขอรับทุนสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2564 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42365062 Tue, 05 Oct 2021 09:15:38 +0700 ผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่งนิติกร http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42365037 Tue, 31 Aug 2021 15:31:45 +0700 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนิติกร http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42365030 Tue, 31 Aug 2021 11:26:48 +0700 ขยายเวลาในการพักชำระหนี้ต้นเงินกู้สามัญตามมาตรการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42365021 Mon, 30 Aug 2021 10:52:15 +0700 ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2564 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42365013 Thu, 26 Aug 2021 16:24:33 +0700 ระเบียบว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42365012 Thu, 26 Aug 2021 16:22:39 +0700 ระเบียบฯ ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2564 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42365011 Thu, 26 Aug 2021 16:20:37 +0700 ระเบียบฯ ว่าด้วยการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียบของสมาชิก พ.ศ.2564 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42365010 Thu, 26 Aug 2021 16:17:30 +0700 ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก พ.ศ. 2564 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42365009 Thu, 26 Aug 2021 16:11:10 +0700 ครั้งที่ 8/2564 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42365008 Thu, 26 Aug 2021 16:06:40 +0700 การกำหนดวิธีการ ขั้นตอนการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการสกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด 2565 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42365002 Wed, 25 Aug 2021 17:28:24 +0700 การรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด ประจำปี 2565 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42365001 Wed, 25 Aug 2021 17:25:02 +0700 การเปิดให้บริการของสหกรณ์เพิ่มเติม http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42364991 Mon, 23 Aug 2021 15:26:48 +0700 หลักเกณฑ์การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน และเงินกู้สามัญ พ.ศ.2564 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42364990 Mon, 23 Aug 2021 13:55:54 +0700 เงินกู้พิเศษเพื่อรวมหนี้นอกระบบสหกรณ์ พ.ศ.2564 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42364989 Mon, 23 Aug 2021 13:40:55 +0700 ผลการดำเนินการ สอ.พช. ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42364956 Thu, 19 Aug 2021 09:14:01 +0700 ครั้งที่ 7/2564 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42364955 Mon, 16 Aug 2021 14:54:53 +0700 การเปิดให้บริการของสหกรณ์ http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42364931 Wed, 01 Sep 2021 09:12:57 +0700 แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ดำเนินการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด ประจำปี 2565 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42364925 Wed, 04 Aug 2021 15:58:35 +0700 ขยายเวลาสอบราคาการจัดจ้างพัฒนาเว็บไซต์ สอ.พช. http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42364920 Mon, 02 Aug 2021 15:21:33 +0700 จุลสารฉบับที่ 2 @ 30 ก.ค.64 Web http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42364919 Mon, 02 Aug 2021 10:08:53 +0700 รายชื่อกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ที่พ้นจากตำแหน่ง ประจำปี 2564 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42364915 Fri, 30 Jul 2021 09:47:16 +0700 การจัดโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ สอ.พช. ประจำปี 2564 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42364904 Sat, 24 Jul 2021 11:13:49 +0700 ผลการคัดเลือก โครงการค้นหานวัตกรรมส่งเสริมอาชีพสมาชิก และครอบครัวสมาชิก "สอ.พช.ยุค New Normal" http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42364903 Sat, 24 Jul 2021 11:10:37 +0700 ระเบียบฯ ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42364901 Fri, 10 Sep 2021 16:01:45 +0700 ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมการบริหารประสบการณ์สมาชิก สอ.พช. ประจำปี 2564 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42364883 Wed, 21 Jul 2021 13:11:00 +0700 การถูกแอบอ้างชื่อสหกรณ์เรียกเก็บข้อมูลและเงินค่าบริการเงินกู้สินเชื่อทันใจ http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42364882 Wed, 21 Jul 2021 13:07:10 +0700 ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมการบริหารประสบการณ์สมาชิก สอ.พช. ประจำปี 2564 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42364881 Wed, 21 Jul 2021 13:06:56 +0700 การปิดให้บริการชั่วคราว http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42364878 Tue, 20 Jul 2021 13:43:33 +0700 กำหนดให้วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เป็นวันปฏิบัติงานที่บ้านของเจ้าหน้าที่ สอ.พช.ในรูปแบบ (Work From Home) 100% http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42364877 Tue, 20 Jul 2021 09:09:29 +0700 ระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ พ.ศ. 2564 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42364770 Thu, 08 Jul 2021 14:54:53 +0700 หลักเกณฑ์การช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญจากกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน พ.ศ.2564 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42364769 Thu, 08 Jul 2021 14:51:23 +0700 สอบราคาการจัดจ้างพัฒนาเว็บไซต์ สอ.พช. http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42364768 Thu, 08 Jul 2021 14:46:03 +0700 ผลการดำเนินการ สอ.พช. ประจำเดือน มิถุนายน 2564 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42364758 Sun, 11 Jul 2021 07:37:56 +0700 โครงการเงินกู้พิเศษเพื่อผู้สูงอายุปลอดเงินต้น http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42364755 Mon, 05 Jul 2021 11:58:46 +0700 การให้ทุนเพื่อสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2564 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42364730 Tue, 06 Jul 2021 15:09:36 +0700 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพกลไกการบริหารสหกรณ์แบบมีส่วนร่วม http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42364714 Tue, 22 Jun 2021 15:38:31 +0700 การตั้งตัวแทนให้ทำนิติกรรมแทนสหกรณ์ พ.ศ.2564 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42364710 Tue, 22 Jun 2021 10:36:20 +0700 ครั้งที่ 6/2564 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42364706 Tue, 22 Jun 2021 09:47:52 +0700 มาตรการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 (ฉบับที่2) http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42364699 Fri, 18 Jun 2021 17:47:39 +0700 โครงการเงินกู้พิเศษเพื่อช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ พ.ศ.2564 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42364686 Mon, 12 Jul 2021 13:22:45 +0700