iRss by iGetWeb http://www.igetweb.com/ แจ้งกำหนดวันหยุดทำการของสหกรณ์ฯ ตามมติคณะรัฐมนตรีเพิ่มเติมกรณีพิเศษ http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42363923 Thu, 21 Jan 2021 15:59:10 +0700 ผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก แทนตำแหน่งที่ว่าง ปี 2563 - 2564 (จังหวัดนนทบุรี) http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42363921 Thu, 21 Jan 2021 10:09:59 +0700 ผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก แทนตำแหน่งที่ว่าง ปี 2563 - 2564 (กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร + กลุ่มตรวจสอบภายใน) http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42363920 Thu, 21 Jan 2021 10:07:49 +0700 การทำประกันชีวิตกลุ่มฯ (ประเภทสวัสดิการ) ประจำปี 2564 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42363916 Wed, 20 Jan 2021 10:00:35 +0700 ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42363889 Fri, 15 Jan 2021 16:46:32 +0700 กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42363888 Fri, 15 Jan 2021 16:36:38 +0700 หลักเกณฑ์การผ่อนผันการชำระหนี้ หรือการพักชำระหนี้เงินกู้ พ.ศ.2563 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42363865 Tue, 12 Jan 2021 11:52:08 +0700 ครั้งที่ 12/2563 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42363846 Thu, 07 Jan 2021 18:05:55 +0700 การจ่ายเงินเพื่อเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส ประจำปี 2564 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42363845 Thu, 07 Jan 2021 18:00:33 +0700 จุลสาร ก้าวทัน สอ.พช. ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน กรกฏาคม - ธันวาคม 2563 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42363836 Wed, 06 Jan 2021 11:51:57 +0700 ผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก แทนตำแหน่งที่ว่าง ปี 2563 - 2564 (ข้าราชการบำนาญส่วนกลาง และสมาชิกสังกัดหน่วยงานอื่นในส่วนกลาง) http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42363782 Wed, 30 Dec 2020 13:40:50 +0700 ผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก แทนตำแหน่งที่ว่าง ปี 2563 - 2564 (จังหวัดเชียงใหม่) http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42363781 Wed, 30 Dec 2020 13:37:28 +0700 ผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก แทนตำแหน่งที่ว่าง ปี 2563 - 2564 (จังหวัดสมุทรสงคราม) http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42363780 Wed, 30 Dec 2020 13:35:41 +0700 ผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก แทนตำแหน่งที่ว่าง ปี 2563 - 2564 (จังหวัดร้อยเอ็ด) http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42363779 Thu, 07 Jan 2021 10:19:14 +0700 ผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก แทนตำแหน่งที่ว่าง ปี 2563 - 2564 (จังหวัดเลย) http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42363778 Wed, 30 Dec 2020 13:30:56 +0700 ผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก แทนตำแหน่งที่ว่าง ปี 2563 - 2564 (ศูนย์ศึกษาฯ ยะลา ศอ.บต. และช่วยศอ.บต.) http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42363777 Wed, 30 Dec 2020 13:27:18 +0700 การนำเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2563 ซื้อหุ้นพิเศษ http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42363773 Tue, 29 Dec 2020 18:52:53 +0700 เงินกู้พิเศษสินเชื่อทันใจ http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42363772 Tue, 29 Dec 2020 18:50:47 +0700 คู่มือสมาชิก สอพช 2564 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42363766 Mon, 28 Dec 2020 10:00:03 +0700 ปิดบริการระบบ ATM Online ชั่วคราว http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42363758 Thu, 24 Dec 2020 16:38:25 +0700 การปิดให้บริการครึ่งวัน http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42363757 Thu, 24 Dec 2020 16:36:51 +0700 ระเบียบว่าด้วยการประชุมใหญ่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42363724 Tue, 22 Dec 2020 14:03:23 +0700 ผลการคัดเลือกสมาชิกดีเด่นที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาสหกรณ์ ประจำปี 2563 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42363722 Tue, 22 Dec 2020 12:16:10 +0700 ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42363696 Thu, 17 Dec 2020 12:33:09 +0700 ลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภท http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42363695 Thu, 17 Dec 2020 12:29:37 +0700 ลดอัตราดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงิน http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42363694 Thu, 17 Dec 2020 12:05:39 +0700 ผลการนับคะแนนบัตรสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจำปี 2564 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42363686 Tue, 15 Dec 2020 16:33:38 +0700 ผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก แทนตำแหน่งที่ว่าง ปี 2563 - 2564 (จังหวัดมหาสารคาม) http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42363679 Mon, 14 Dec 2020 18:09:56 +0700 รายชื่อผู้ได้รับเงินตอบแทนสมาชิกอาวุโส ประจำปี 2564 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42363650 Wed, 09 Dec 2020 13:59:02 +0700 กำหนดวันหยุดตามประเพณีของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ประจำปี 2564 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42363637 Tue, 08 Dec 2020 14:51:49 +0700 ครั้งที่ 11/2563 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42363631 Tue, 08 Dec 2020 09:26:19 +0700 การปิดให้บริการระบบเอทีเอ็ม http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42363617 Fri, 04 Dec 2020 10:52:05 +0700 ผลการดำเนินการ สอ.พช. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42363615 Fri, 04 Dec 2020 09:59:50 +0700 กำหนดสถานที่จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42363603 Wed, 02 Dec 2020 11:19:12 +0700 ผลการเลือกตั้งผู้แทรสมาชิก แทนตำแหน่งที่ว่าง ปี 2563-2564 (จังหวัดสระแก้ว) http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42363595 Tue, 01 Dec 2020 15:10:48 +0700 ผลการเลือกตั้งผู้แทรสมาชิก แทนตำแหน่งที่ว่าง ปี 2563-2564 (จังหวัดชัยนาท) http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42363594 Tue, 01 Dec 2020 15:08:09 +0700 ผลการเลือกตั้งผู้แทรสมาชิก แทนตำแหน่งที่ว่าง ปี 2563-2564 (จังหวัดสุโขทัย) http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42363590 Tue, 01 Dec 2020 15:05:33 +0700 แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ดำเนินการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด ประจำปี 2564 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42363588 Tue, 01 Dec 2020 14:42:03 +0700 การสรรหาบริษัทประกันชีวิต ประจำปี 2564 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42363484 Tue, 24 Nov 2020 10:54:27 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายด้วยวิธีสอบราคา http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42363479 Tue, 08 Dec 2020 14:53:27 +0700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อระบบรักษาความปลอดภัย (Firewall) ด้วยวิธีสอบราคา http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42363478 Tue, 08 Dec 2020 14:53:10 +0700 ขอแก้ไขข้อความในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์แนะนำตัวผู้สมัครเข้ารับการสรรหา http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42363438 Wed, 11 Nov 2020 18:07:48 +0700 ครั้งที่ 10/2563 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42363434 Wed, 11 Nov 2020 09:10:49 +0700 ผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก แทนตำแหน่งที่ว่าง ปี 2563-2564 (จังหวัดลำปาง) http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42363425 Mon, 09 Nov 2020 10:14:20 +0700 ผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก แทนตำแหน่งที่ว่าง ปี 2563-2564 (จังหวัดนครสวรรค์) http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42363424 Mon, 09 Nov 2020 10:10:31 +0700 ผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก แทนตำแหน่งที่ว่าง ปี 2563-2564 (จังหวัดระยอง) http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42363423 Mon, 09 Nov 2020 10:08:42 +0700 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจำปี 2564 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42363414 Sat, 07 Nov 2020 20:13:04 +0700 ผลการดำเนินงาน สอ.พช. ประจำเดือน ตุลาคม 2563 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42363394 Wed, 04 Nov 2020 11:54:05 +0700 ระเบียบ สอ.พช.ว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ.2563 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42363384 Mon, 02 Nov 2020 15:53:34 +0700 สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42363363 Mon, 23 Nov 2020 15:41:13 +0700