iRss by iGetWeb http://www.igetweb.com/ สอบราคาซื้อระบบรักษาความปลอดภัย (Firewall) http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42363362 Thu, 29 Oct 2020 17:27:47 +0700 สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42363363 Thu, 29 Oct 2020 17:26:52 +0700 กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=14&newsid=448881 Wed, 28 Oct 2020 15:58:42 +0700 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนเพื่อสวัสดิการ ส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2563 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=14&newsid=448879 Wed, 28 Oct 2020 14:38:04 +0700 รายชื่อผู้ได้ทุนเพื่อสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2563 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42363347 Tue, 27 Oct 2020 14:29:44 +0700 สมาชิกได้รับเงินตอบแทนสมาชิกอาวุโส ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42363342 Tue, 27 Oct 2020 12:06:21 +0700 การกำหนดสิทธิการค้ำประกันเงินกู้ของสมาชิก http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42363341 Tue, 27 Oct 2020 12:03:08 +0700 การเสนอญัตติในระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42363340 Tue, 27 Oct 2020 12:02:48 +0700 ชะลอการขอเพิ่มหุ้นรายเดือนระหว่างปี พ.ศ.2563 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42363009 Tue, 27 Oct 2020 11:58:46 +0700 กำหนดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42363339 Tue, 27 Oct 2020 11:58:43 +0700 รายชื่อกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ที่พ้นจากตำแหน่ง ประจำปี 2563 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42363045 Tue, 27 Oct 2020 11:58:17 +0700 การรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจำปี 2564 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42363116 Tue, 27 Oct 2020 11:57:49 +0700 การสำรวจความพึงพอใจ และความคิดเห็นของสมาชิก สอ.พช. ประจำปี 2563 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42363065 Tue, 27 Oct 2020 11:56:44 +0700 การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2564 - 2565 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42363115 Tue, 27 Oct 2020 11:56:13 +0700 การกำหนดวิธีการ ขั้นตอนการสรรหา กรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด ประจำปี 2564 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42363117 Tue, 27 Oct 2020 11:55:54 +0700 รายชื่อ หมายเลขประจำตัว และสังกัดของผู้สมัครเข้ารับการสรรหา เป็นกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2564 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42363338 Tue, 27 Oct 2020 11:14:03 +0700 ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกเพื่อจ่ายเงินตอบแทนสมาชิกอาวุโส ประจำปี 2564 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42363272 Thu, 15 Oct 2020 11:03:47 +0700 ยกเลิกประกาศ สส.ชสอ. ฉบับที่ 15/2563 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=14&newsid=448721 Wed, 14 Oct 2020 15:02:11 +0700 คำสั่ง เรือ่ง ผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก แทนตำแหน่งที่ว่าง ปี 2563-2564 (สำนักพัฒนาทุนฯ) http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42363241 Fri, 09 Oct 2020 16:28:03 +0700 ผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก แทนตำแหน่งที่ว่าง ปี 2563-2564 (จังหวัดอ่างทอง) http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42363240 Fri, 09 Oct 2020 16:26:10 +0700 สหกรณ์ฯมอบเงินสนับสนุนเงินรางวัลพัฒนากรขวัญใจชุมชน http://www.cddco-op.com/index.php?mo=14&newsid=448680 Fri, 09 Oct 2020 14:43:57 +0700 ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการ http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42363197 Wed, 07 Oct 2020 14:53:59 +0700 แจ้งกำหนดวันหยุดทำการของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42363207 Tue, 06 Oct 2020 14:58:20 +0700 ผลการดำเนินงาน สอ.พช. ประจำเดือน กันยายน 2563 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42363206 Tue, 06 Oct 2020 14:47:53 +0700 ประกวดสมาชิกดีเด่น ชิงเงินรางวัล49,000 บาท http://www.cddco-op.com/index.php?mo=14&newsid=448585 Fri, 02 Oct 2020 16:36:26 +0700 ครั้งที่ 9/2563 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42363169 Fri, 02 Oct 2020 14:49:03 +0700 ผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกแทนตำแหน่งที่ว่าง ปี 2563 - 2564 (ศูนย์ศึกษาฯ นครนายก) http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42363152 Wed, 30 Sep 2020 14:27:44 +0700 สหกรณ์ฯมอบเงินสนับสนุนการจัดงานวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2563 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=14&newsid=448534 Wed, 30 Sep 2020 14:01:35 +0700 หลักฐานเพิ่มเติมในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42363143 Tue, 29 Sep 2020 12:39:20 +0700 เปิดรับสมัครผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2564 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42363119 Thu, 24 Sep 2020 14:19:13 +0700