iRss by iGetWeb http://www.igetweb.com/ ประกาศรายชื่อ หมายเลขประจำตัว และสังกัด ของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็น ประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจำปี 2563 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42357210 Mon, 21 Oct 2019 14:38:55 +0700 ส่งประกาศรายชื่อ หมายเลขประจำตัว และสังกัด ของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็น ประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจำปี 2563 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42357211 Mon, 21 Oct 2019 09:57:56 +0700 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42357183 Fri, 18 Oct 2019 10:43:24 +0700 ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับฝากเงินจากนิติบุคคล พ.ศ.2562 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42357130 Fri, 11 Oct 2019 18:48:41 +0700 ระเบียบฯ ว่าด้วยการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ พ.ศ. 2562 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42357131 Fri, 11 Oct 2019 18:35:11 +0700 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42357073 Tue, 08 Oct 2019 18:14:39 +0700 รายชื่อผู้ได้รับเงินตอบแทนสมาชิกอาวุโส ประจำปี 2562 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42357083 Tue, 08 Oct 2019 18:02:46 +0700 ส่งประกาศสหกรณ์ฯ รายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิลงคะแนนบัตรสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ประจำปี 2563 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42357040 Mon, 07 Oct 2019 16:31:09 +0700 ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42357039 Mon, 07 Oct 2019 16:29:04 +0700 รายชื่อผู้ได้รับทุนสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2562 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42356961 Mon, 07 Oct 2019 14:22:56 +0700 ขอข้อมูลเงินเดือนสมาชิกสหกรณ์ และตรวจสอบรายชื่อสมาชิก http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42357038 Fri, 04 Oct 2019 17:01:51 +0700 ผลการดำเนินงาน สอ.พช. ประจำเดือน กันยายน 2562 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42357014 Fri, 04 Oct 2019 10:01:18 +0700 ผลการดำเนินงาน สอ.พช. ประจำเดือน สิงหาคม 2562 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42356784 Wed, 02 Oct 2019 14:31:11 +0700 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42356959 Fri, 27 Sep 2019 09:36:05 +0700 จำหน่ายครุภัณฑ์ประเภทยานพาหนะ http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42356955 Thu, 26 Sep 2019 12:23:06 +0700 รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42356852 Thu, 12 Sep 2019 15:52:19 +0700 ระเบียบฯ ว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ พ.ศ. 2562 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42356801 Fri, 06 Sep 2019 12:32:08 +0700 ส่งประกาศสหกรณ์ กำหนดวิธีการ ขั้นตอนการสรรหา และประกาศรับสมัครประธานกรรการ และกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจำปี 2563 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42356797 Fri, 06 Sep 2019 12:06:51 +0700 การกำหนดวิธีการ ขั้นตอนการสรรหา ประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ ประจำปี 2563 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42356794 Fri, 06 Sep 2019 12:04:15 +0700 การรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการดำเนินการสหกรณ์ ประจำปี 2563 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42356795 Fri, 06 Sep 2019 12:00:54 +0700 ผลการดำเนินงาน สอ.พช. ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42355770 Thu, 05 Sep 2019 09:49:31 +0700 ผลการดำเนินงาน สอ.พช. ประจำเดือน มิถุนายน 2562 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42356115 Thu, 05 Sep 2019 09:49:26 +0700 ผลการดำเนินงาน สอ.พช. ประจำเดือน กรกฏาคม 2562 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42356500 Thu, 05 Sep 2019 09:49:22 +0700 ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง การให้ทุนสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2562 (ฉบับที่ 2) http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42356717 Fri, 30 Aug 2019 09:58:22 +0700 การให้ทุนสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2562 (ฉบับที่2) http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42356716 Fri, 30 Aug 2019 09:54:27 +0700 เอกสารประกอบการบรรยายโครงการ 4 ภาค http://www.cddco-op.com/index.php?mo=14&newsid=443387 Thu, 29 Aug 2019 10:52:27 +0700 ผลการสอบราคาการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42356675 Mon, 26 Aug 2019 16:11:04 +0700 ขยายเวลาสอบราคาดำเนินการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42356613 Mon, 26 Aug 2019 14:56:50 +0700 สอบราคาดำเนินการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42356492 Mon, 26 Aug 2019 14:55:51 +0700 การสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นของสมาชิก สอ.พช. http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42356670 Mon, 26 Aug 2019 10:40:59 +0700