iRss by iGetWeb http://www.igetweb.com/ สมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูล การทำประกันชีวิตกลุ่มฯ http://www.cddco-op.com/index.php?mo=14&newsid=450704 Fri, 09 Apr 2021 13:49:52 +0700 ผลการดำเนินการ สอ.พช. ประจำเดือน มีนาคม 2564 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42364410 Mon, 05 Apr 2021 14:54:31 +0700 สหกรณ์สารวัตรทหาร.เข้ายืนเรื่องขอกู้เงินจาก สอ.พช. http://www.cddco-op.com/index.php?mo=14&newsid=450672 Mon, 05 Apr 2021 13:49:02 +0700 จุลสารก้าวทัน สอ.พช. ปีที่4 ฉบับพิเศษ (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564) http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42364398 Fri, 02 Apr 2021 15:32:10 +0700 เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน เอทีเอ็ม http://www.cddco-op.com/index.php?mo=14&newsid=450639 Fri, 02 Apr 2021 10:42:18 +0700 แต่งตั้งรองประธานกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการ สอ.พช. http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42364390 Wed, 31 Mar 2021 15:57:08 +0700 ข่าวสารจากประธานกรรมการ สอ.พช. http://www.cddco-op.com/index.php?mo=14&newsid=450624 Wed, 31 Mar 2021 15:01:04 +0700 ครั้งที่ 3/2564 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42364389 Wed, 31 Mar 2021 12:08:24 +0700 อัตราดอกเบี้ยที่ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42364355 Mon, 29 Mar 2021 15:47:46 +0700 โครงการสินเชื่อเพื่อสร้างสุขปีใหม่ไทยสู่ปีใหม่สากล http://www.cddco-op.com/index.php?mo=14&newsid=450579 Thu, 25 Mar 2021 17:08:24 +0700 โครงการสินเชื่อเพื่อสร้างสุขปีใหม่ไทยสู่ปีใหม่สากล http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42364342 Thu, 25 Mar 2021 15:20:20 +0700 สมาชิกที่ต้องการตรวจสอบสิทธิ์การกู้เงิน http://www.cddco-op.com/index.php?mo=14&newsid=450438 Mon, 08 Mar 2021 15:49:47 +0700 การคิดคำนวนเงินปันผล http://www.cddco-op.com/index.php?mo=14&newsid=450437 Mon, 08 Mar 2021 15:30:51 +0700 ผลการดำเนินการ สอ.พช. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42364229 Fri, 05 Mar 2021 18:11:55 +0700 ครั้งที่ 2/2564 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42364232 Fri, 05 Mar 2021 15:45:57 +0700 เงินกู้พิเศษสินเชื่อทันใจ http://www.cddco-op.com/index.php?mo=14&newsid=450413 Wed, 03 Mar 2021 17:51:54 +0700 นโยบายคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 38 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=14&newsid=450412 Wed, 03 Mar 2021 17:47:34 +0700 แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันและพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การลงทุนสหกรณ์ http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42364210 Tue, 02 Mar 2021 15:14:19 +0700 เงินกู้พิเศษสินเชื่อทันใจ http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42364209 Tue, 02 Mar 2021 15:10:59 +0700 นโยบายคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 38 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42364208 Tue, 02 Mar 2021 15:03:05 +0700 ผลการดำเนินการ สอ.พช. ประจำเดือน มกราคม 2564 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42364135 Thu, 18 Feb 2021 15:43:42 +0700 ผลการดำเนินการ สอ.พช. ประจำเดือน ธันวาคม 2563 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42364002 Tue, 02 Feb 2021 16:52:29 +0700 เงินกู้พิเศษสินเชื่อทันใจ http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42363772 Tue, 02 Feb 2021 11:21:21 +0700 การนำเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2563 ซื้อหุ้นพิเศษ http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42363773 Tue, 02 Feb 2021 11:20:33 +0700 การจ่ายเงินเพื่อเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส ประจำปี 2564 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42363845 Tue, 02 Feb 2021 11:17:59 +0700 กำหนดหลักเกณฑ์การทำประกันชัวิตเพิ่มของสมาชิกที่กู้เงินสามัญ ปี 2564 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42363994 Tue, 02 Feb 2021 11:15:52 +0700 มาตรการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 พ.ศ.2564 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42363967 Fri, 29 Jan 2021 10:48:56 +0700 ครั้งที่ 1/2564 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42363966 Fri, 29 Jan 2021 09:04:21 +0700 โครงการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ http://www.cddco-op.com/index.php?mo=14&newsid=450026 Wed, 27 Jan 2021 07:56:34 +0700 แจ้งกำหนดวันหยุดทำการของสหกรณ์ฯ ตามมติคณะรัฐมนตรีเพิ่มเติมกรณีพิเศษ http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42363923 Thu, 21 Jan 2021 15:59:10 +0700