iRss by iGetWeb http://www.igetweb.com/ ผลการดำเนินงาน สอ.พช. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42352861 Fri, 07 Dec 2018 15:12:42 +0700 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ สอ.พช http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42352913 Fri, 07 Dec 2018 14:57:04 +0700 การสรรหาบริษัทประกันชีวิต ประจำปี 2562 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42352914 Fri, 07 Dec 2018 14:50:40 +0700 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ สอ.พช คุณสุธาสินี แก้วเกตุ http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42352912 Fri, 07 Dec 2018 14:42:00 +0700 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ สอ.พช คุณพิทยาวุธ อังศุสิงห์ http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42352911 Fri, 07 Dec 2018 14:39:47 +0700 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ สอ.พช คุณสุธีรา จับบาง http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42352910 Fri, 07 Dec 2018 14:37:47 +0700 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ สอ.พช คุณมารุต บุญเย็น http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42352909 Fri, 07 Dec 2018 14:35:41 +0700 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ สอ.พช คุณกิจจา กาญจนะวีระ http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42352907 Fri, 07 Dec 2018 14:33:43 +0700 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ สอ.พช คุณสิริลักษณ์ สถิตย์ไทย http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42352906 Fri, 07 Dec 2018 14:31:33 +0700 การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42352091 Thu, 06 Dec 2018 09:31:39 +0700 การเสนออญัตติ ในระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42352090 Thu, 06 Dec 2018 09:31:36 +0700 ส่งประกาศรายชื่อ หมายเลขประจำตัว และสังกัดของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการฯ http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42351806 Thu, 06 Dec 2018 09:31:18 +0700 ส่งประกาศสหกรณ์ฯ รายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิลงคะแนนบัตรสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจำปี 2562 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42351575 Thu, 06 Dec 2018 09:30:59 +0700 โครงการเงินกู้พิเศษเพื่อสร้างสุขปีใหม่ 2562 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42352658 Thu, 06 Dec 2018 09:29:45 +0700 สินเชื่อพิเศษเพื่อสร้างสุขอเนกประสงค์ 2561 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42352163 Thu, 06 Dec 2018 09:29:14 +0700 ผลการคัดเลือกหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาสหกรณ์ ประจาปี 2561 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42352862 Tue, 04 Dec 2018 17:24:47 +0700 ATM กับ สหกรณ์ฯ http://www.cddco-op.com/index.php?mo=14&newsid=439546 Thu, 29 Nov 2018 15:53:46 +0700 การนำเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2561 ซื้อหุ้นพิเศษ http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42352581 Tue, 20 Nov 2018 16:20:04 +0700 โครงการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเปี่ยมสุข 7 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42352582 Tue, 20 Nov 2018 14:35:41 +0700 ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด พ.ศ.2561 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42352140 Mon, 19 Nov 2018 08:37:08 +0700 ปิดบริการระบบ ATM Online ชั่วคราว ในวันที่ 1 ธ.ค. 2561 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42352073 Mon, 19 Nov 2018 08:36:29 +0700 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42352082 Mon, 19 Nov 2018 08:36:00 +0700 การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42352094 Mon, 19 Nov 2018 08:35:51 +0700 รับสมัครบุคคลผู้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงค์ตำแหน่งผู้จัดการ http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42352103 Mon, 19 Nov 2018 08:35:43 +0700 รับสมัครผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42352104 Mon, 19 Nov 2018 08:35:31 +0700 การจ่ายเงินตอบแทนสมาชิกอาวุโส ประจำปี 2561 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42352116 Mon, 19 Nov 2018 08:35:20 +0700 การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2562-2563 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42352136 Mon, 19 Nov 2018 08:35:10 +0700 รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ สอ.พช. http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42352147 Mon, 19 Nov 2018 08:35:00 +0700 รับสมัครผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42352148 Mon, 19 Nov 2018 08:34:52 +0700 เชิญชวนประชาพิจารณ์ร่างประกาศสหกรณ์ฯ จรรยาบรรณ คณะกรรมการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ สมาชิกและผู้แทนสมาชิก สอ.พช. http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42352179 Mon, 19 Nov 2018 08:34:45 +0700