iRss by iGetWeb http://www.igetweb.com/ การเปิดให้บริการตรวจสอบข้อมูลสมาชิกผ่านระบบสหกรณ์ Online (Web Application) http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42365124 Thu, 16 Sep 2021 10:16:29 +0700 รายชื่อผู้ขอรับทุนสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2564 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42365062 Wed, 15 Sep 2021 12:02:49 +0700 ผลการดำเนินการ สอ.พช. ประจำเดือน สิงหาคม 2564 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42365118 Wed, 15 Sep 2021 10:46:41 +0700 ระเบียบฯ ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42364901 Fri, 10 Sep 2021 16:01:45 +0700 ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด ประจำปี 2565 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42365063 Sat, 04 Sep 2021 11:47:41 +0700 การเปิดให้บริการของสหกรณ์ http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42364931 Wed, 01 Sep 2021 09:12:57 +0700 ผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่งนิติกร http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42365037 Tue, 31 Aug 2021 15:31:45 +0700 ข่าวสารจากประธานกรรมการ สอ.พช. http://www.cddco-op.com/index.php?mo=14&newsid=451885 Tue, 31 Aug 2021 13:24:54 +0700 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนิติกร http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42365030 Tue, 31 Aug 2021 11:26:48 +0700 ขยายเวลาการพักชำระหนี้ต้นเงินกู้สามัญ(ข้อ 2)ตามมาตรการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=14&newsid=451864 Mon, 30 Aug 2021 12:38:13 +0700 ขยายเวลาในการพักชำระหนี้ต้นเงินกู้สามัญตามมาตรการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42365021 Mon, 30 Aug 2021 10:52:15 +0700 ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2564 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42365013 Thu, 26 Aug 2021 16:24:33 +0700 ระเบียบว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42365012 Thu, 26 Aug 2021 16:22:39 +0700 ระเบียบฯ ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2564 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42365011 Thu, 26 Aug 2021 16:20:37 +0700 ระเบียบฯ ว่าด้วยการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียบของสมาชิก พ.ศ.2564 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42365010 Thu, 26 Aug 2021 16:17:30 +0700 ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก พ.ศ. 2564 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42365009 Thu, 26 Aug 2021 16:11:10 +0700 ครั้งที่ 8/2564 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42365008 Thu, 26 Aug 2021 16:06:40 +0700 การกำหนดวิธีการ ขั้นตอนการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการสกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด 2565 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42365002 Wed, 25 Aug 2021 17:28:24 +0700 การรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด ประจำปี 2565 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42365001 Wed, 25 Aug 2021 17:25:02 +0700 ประกาศขอแจ้งเปิดบริการด้านสินเชื่อ http://www.cddco-op.com/index.php?mo=14&newsid=451798 Mon, 23 Aug 2021 16:15:23 +0700 การเปิดให้บริการของสหกรณ์เพิ่มเติม http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42364991 Mon, 23 Aug 2021 15:26:48 +0700 หลักเกณฑ์การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน และเงินกู้สามัญ พ.ศ.2564 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42364990 Mon, 23 Aug 2021 13:55:54 +0700 เงินกู้พิเศษเพื่อรวมหนี้นอกระบบสหกรณ์ พ.ศ.2564 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42364989 Mon, 23 Aug 2021 13:40:55 +0700 ผลการดำเนินการ สอ.พช. ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42364956 Thu, 19 Aug 2021 09:14:01 +0700 ครั้งที่ 7/2564 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42364955 Mon, 16 Aug 2021 14:54:53 +0700 ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับฝากออมทรัพย์พิเศษ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2564 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42364601 Wed, 11 Aug 2021 16:37:43 +0700 เอกสาร-VDO โครงการ 4 ภาค http://www.cddco-op.com/index.php?mo=14&newsid=451674 Sun, 08 Aug 2021 13:43:15 +0700 แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ดำเนินการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด ประจำปี 2565 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42364925 Wed, 04 Aug 2021 15:58:35 +0700 ขยายเวลาสอบราคาการจัดจ้างพัฒนาเว็บไซต์ สอ.พช. http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42364920 Mon, 02 Aug 2021 15:21:33 +0700 ข่าวสาร สอ.พช. เรื่องแจ้งการเปิดบริการ http://www.cddco-op.com/index.php?mo=14&newsid=451617 Mon, 02 Aug 2021 14:56:10 +0700