iRss by iGetWeb http://www.igetweb.com/ ระเบียบฯ ว่าด้วยการควบคุม และจำหน่ายพัสดุ พ.ศ.2563 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42362823 Wed, 05 Aug 2020 14:51:38 +0700 เปลี่ยนแปลงการส่งใบเสร็จรับเงินเดือนสำหรับสมาชิกที่เป็นข้าราชการบำนาญ และสมาชิกสมทบ http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42362818 Wed, 05 Aug 2020 10:32:30 +0700 ผลการดำเนินงาน สอ.พช. ประจำเดือน กรมฏาคม 2563 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42362817 Wed, 05 Aug 2020 10:27:22 +0700 ครั้งที่ 6/2563 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42362327 Thu, 30 Jul 2020 09:35:58 +0700 ครั้งที่ 7/2563 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42362766 Thu, 30 Jul 2020 09:27:53 +0700 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ สอ.พช. http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42362709 Thu, 23 Jul 2020 15:59:08 +0700 ขออนุญาตผู้ว่าราชการจังหวัดให้ข้าราชการที่เป็นคณะกรรมการ ตัวแทนสหกรณ์และผู้แทนสมาชิก เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพกลไกการบริหารสหกรณ์แบบมีส่วนร่วม http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42362688 Tue, 21 Jul 2020 18:15:32 +0700 ขออนุญาตให้ข้าราชการที่เป็นคณะกรรมการ ตัวแทนสหกรณ์และผู้แทนสมาชิก เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพกลไกการบริหารสหกรณ์แบบมีส่วนร่วม http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42362687 Tue, 21 Jul 2020 18:12:08 +0700 ขออนุญาตให้ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42358071 Fri, 17 Jul 2020 09:59:33 +0700 การจัดทำโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ สอ.พช. ประจำปี 2563 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42362595 Fri, 17 Jul 2020 09:59:05 +0700 ขออนุญาตให้ผู้แทนสมาชิกเข้าร่วมรับฟังการเสวนาทางวิชาการ http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42362186 Fri, 17 Jul 2020 09:58:57 +0700 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสหกรณ์ http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42362321 Fri, 17 Jul 2020 09:58:53 +0700 เชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศัก(ตัวแทนสหกรณ์) http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42362586 Fri, 17 Jul 2020 09:58:49 +0700 เชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศัก(ผู้แทนสหกรณ์) http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42362587 Fri, 17 Jul 2020 09:58:45 +0700 ผลการดำเนินงาน สอ.พช. ประจำเดือน เมษายน 2563 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42360081 Fri, 17 Jul 2020 09:57:33 +0700 ผลการดำเนินงาน สอ.พช. ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42362207 Fri, 17 Jul 2020 09:57:28 +0700 ผลการดำเนินงาน สอ.พช. ประจำเดือน มิถุนายน 2563 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42362596 Fri, 17 Jul 2020 09:57:24 +0700 ผลกำรเลือกตั้งผู้แทนสมำชิก แทนตำแหน่งที่ว่ำง ปี 2563 - 2564 (จังหวัดสุรินทร์) http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42360236 Fri, 17 Jul 2020 09:55:46 +0700 ผลกำรเลือกตั้งผู้แทนสมำชิก แทนตำแหน่งที่ว่ำง ปี 2563 - 2564 (จังหวัดนครสวรรค์) http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42360237 Fri, 17 Jul 2020 09:55:42 +0700 ผลกำรเลือกตั้งผู้แทนสมำชิก แทนตำแหน่งที่ว่ำง ปี 2563 - 2564 (จังหวัดลพบุรี) http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42360238 Fri, 17 Jul 2020 09:55:37 +0700 ผลกำรเลือกตั้งผู้แทนสมำชิก แทนตำแหน่งที่ว่ำง ปี 2563 - 2564 (กองการเจ้าหน้าที่) http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42362322 Fri, 17 Jul 2020 09:55:34 +0700 หลักเกณฑ์การชำระค่าหุ้นรายเดือนและการเพิ่มค่าหุ้นรายเดือน พ.ศ. 2563 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42359011 Fri, 17 Jul 2020 09:53:53 +0700 ทุนเพื่อสวัสดิการสมาชิกที่ประสบอุบัติเหตุ http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42359012 Fri, 17 Jul 2020 09:53:48 +0700 หลักเกณฑ์การรับฝากเงินของสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2563 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42359031 Fri, 17 Jul 2020 09:53:44 +0700 โครงการสินเชื่อเพื่อสร้างสุขปีใหม่ไทยสู่ปีใหม่สากล ปี 2563 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42359364 Fri, 17 Jul 2020 09:53:37 +0700 การกำหนดวันหยุดทำการเพิ่มเพื่อลดการกระจายการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42359369 Fri, 17 Jul 2020 09:53:33 +0700 การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42359384 Fri, 17 Jul 2020 09:53:29 +0700 ทุนเพื่อสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42359945 Fri, 17 Jul 2020 09:53:25 +0700 มาตรการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42359946 Fri, 17 Jul 2020 09:53:21 +0700 โครงการ คุณมีฝัน สหกรณ์ฯ มีให้ พ.ศ. 2563 http://www.cddco-op.com/index.php?mo=3&art=42359983 Fri, 17 Jul 2020 09:53:16 +0700