หน้าแรก เกี่ยวกับสหกรณ์ ระเบียบข้อบังคับ ประกาศ ผลการดำเนินงาน คำถามที่พบบ่อย ติดต่อสหกรณ์

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน เอทีเอ็ม

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน เอทีเอ็ม

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน เอ ที เอ็ม

      หลักเกณฑ์
      
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน และเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน เอ ที เอ็ม เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินทั้ง 2 ประเภทนี้กู้ได้ไม่เกิน 2 เท่าของเงินได้รายเดือน ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 120,000 บาท ผ่อนชำระไม่เกิน 12 งวด

      สมาชิกที่มีสิทธิยื่นคำขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน หรือเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน เอ ที เอ็ม และเงินกู้สามัญ ต้องมีเงินเหลือหลังจากหักค่าใช้จ่ายทุกประเภทแล้ว ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของเงินได้รายเดือน กรณีที่คำนวณแล้วเศษสตางค์ โดยปัดเศษลงเป็นหลักสิบ

      1. เป็นสมาชิกครบ 6 เดือน
      2. กู้ได้ 2 เท่าของเงินเดือนสูงสุด 120,000 บาท
      3. ผ่อนชำระสูงสุด 12 งวด
      4. อัตราดอกเบี้ย 6.95 ต่อปี
      5. ทำสัญญาครั้งเดียว สามารถถอนวงเงินที่เหลือได้ ยกเว้นกรณีขอเพิ่มวงเงิน ต้องยื่นแบบฟอร์มสัญญากู้ใหม่
      6. สมาชิกต้องมีเงินได้รายเดือนไม่ต่ำกว่า 10% หลังจากหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้ว

      อัตราดอกเบี้ย 6.95 ต่อปี

      เอกสารประกอบ
      1. แบบฟอร์มสัญญากู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน ATM 1 ฉบับ คลิก
      2. เอกสารแนบ (รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)
          - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ
          - ใบรับรองการจ่ายเงินเดือนหรือเงินอื่น
      3. หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน 

      เงื่อนไขการจ่ายเงิน
      สมาชิกรับเงินกู้โดยกดทำรายการรับเงินกู้ผ่านทาง ATM กรุงไทยทุกสาขา สหกรณ์คิดดอกเบี้ยตามจำนวนเงินที่กด

ประกาศ /แบบฟอร์ม

Tags :

ระบบสหกรณ์ออนไลน์
ลงทะเบียนใหม่ 
ที่อยู่ : ติดต่อเรา : ติดตามเรา :
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร บี) 120 หมู่ที่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210 โซนทิศใต้ ชั้น1
โทรศัพท์  : 02-143-8144 - 51
โทรสาร ์  : 02-143-8970
อีเมล: cddcoop@hotmail.com
เว็บไซต์ : สอ.พช. cddco-op.com
ไอดี ไลน์ : @cddcoop
เฟสบุ๊ก : สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
 

Save

Save

Save

Save

 
  
view