หน้าแรก เกี่ยวกับสหกรณ์ ระเบียบข้อบังคับ ประกาศ ผลการดำเนินงาน คำถามที่พบบ่อย ติดต่อสหกรณ์

การให้ทุนเพื่อสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจาปี 2563

การให้ทุนเพื่อสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจาปี 2563

ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด ว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อสวัสดิการสมาชิกและครอบครัวสมาชิก พ.ศ. 2562 กำหนดให้ออกหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เกี่ยวกับ ทุนเพื่อสวัสดิการสมาชิกและครอบครัวสมาชิกแต่ละประเภท

อาศัยอำนาจตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด ว่าด้วยการใช้ ทุนเพื่อสวัสดิการสมาชิกและครอบครัวสมาชิก พ.ศ. 2562 ข้อ 7 (2) และข้อ 8 ประกอบมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด (ชุดที่ 37) ครั้งที่ 7/2563 วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2563 กำหนดประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด เรื่อง การให้ทุนเพื่อสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2563 ไว้ดังต่อไปนี้

 

1. กลุ่มเป้าหมาย

สมาชิกที่มีบุตรกำลังศึกษาในระดับชั้นอนุบาล – ปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2563

 

2. คุณสมบัติของบุตรสมาชิก

(1) เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม

(2) กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาของทางราชการหรือสถานศึกษาของเอกชน ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

(3) บุตรสมาชิกที่กำลังศึกษาต้องมีอายุตั้งแต่ 3 ปี ขึ้นไปและไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

 

3. ทุนและสิทธิการได้รับทุน

(1) จัดสรรทุนสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาให้ทุนละ 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)

(2) สมาชิกคนหนึ่งมีสิทธิส่งบุตรเพื่อขอรับทุนได้ 1 ทุน เท่านั้น

(3) กรณีบิดามารดาต่างเป็นสมาชิก แต่ละคนมีสิทธิส่งบุตรเพื่อขอรับทุนได้แต่ต้องไม่เป็น บุตรคนเดียวกัน

 

4. ขั้นตอนและกำหนดระยะเวลาขอรับทุน

(1) สมาชิกที่ประสงค์ขอรับทุนต้องกรอกแบบขอรับทุนเพื่อสวัสดิการส่งเสริม การศึกษาบุตรสมาชิกให้ครบถ้วนตามแบบที่สหกรณ์กำหนดพร้อมหลักฐานประกอบ ดังนี้

1) สำเนาทะเบียนบ้านของบุตรที่ขอรับทุน

2) สำเนาใบเสร็จรับเงินจากสถานศึกษา หรือ สำเนาเอกสารการลงทะเบียน หรือ สำเนาบัตรประจาตัวนักเรียนหรือนักศึกษาที่ยังไม่หมดอายุ หรือ หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา ประจำปี 2563 (ตามแบบฟอร์มแนบท้ายประกาศ)

 

(2) ให้สมาชิกยื่นขอรับทุนเพื่อสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยให้ส่งใบคำขอรับทุนเพื่อสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก พร้อมเอกสารที่กำหนด ถึงสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 หากไม่ยื่นภายในระยะเวลาที่กำหนดให้ถือว่าสมาชิกสละสิทธิ์ไม่ประสงค์จะขอรับทุน

 

5. กำหนดประกาศรายชื่อสมาชิกที่ขอรับทุน

กำหนดประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนเพื่อสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2563 ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2563

ประกาศ     แบบฟอร์ม

Tags :

ระบบสหกรณ์ออนไลน์
ลงทะเบียนใหม่ 
ที่อยู่ : ติดต่อเรา : ติดตามเรา :
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร บี) 120 หมู่ที่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210 โซนทิศใต้ ชั้น1
โทรศัพท์  : 02-143-8144 - 51
โทรสาร ์  : 02-143-8970
อีเมล: cddcoop@hotmail.com
เว็บไซต์ : สอ.พช. cddco-op.com
ไอดี ไลน์ : Cddcoop2557
เฟสบุ๊ก : สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
 

Save

Save

Save

Save

 
  
view