หน้าแรก เกี่ยวกับสหกรณ์ ระเบียบข้อบังคับ ประกาศ ผลการดำเนินงาน คำถามที่พบบ่อย ติดต่อสหกรณ์

ผลการนับคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจำปี 2562

ผลการนับคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจำปี 2562

ลำดับที่

1

 นางอัจฉราวรรณ

มณีขัติย์

จำนวน

3,659

คะแนน

ลำดับที่

2

 นางรักใจ

กาญจนะวีระ

จำนวน

3,172

คะแนน

ลำดับที่

3

 นายภูษิต

ลัทธิธนธรรม

จำนวน

2,747

คะแนน

ลำดับที่

4

 นายบุญเอื้อ

โพชนุกูล

จำนวน

2,635

คะแนน

ลำดับที่

5

 นายชัยยา

ขำสะอาด

จำนวน

2,621

คะแนน

ลำดับที่

6

 นายไพศาล

สุขปัญญา

จำนวน

2,336

คะแนน

ลำดับที่

7

นายมนูญ

สอนเกิด

จำนวน

2,238

คะแนน

ลำดับที่

8

นางปราณี

รัตนประยูร

จำนวน

2,119

คะแนน

ลำดับที่

9

นางสาวสมบัติ

บางเหลือ

จำนวน

1,958

คะแนน

ลำดับที่

10

นายดุสิต

องอาจ

จำนวน

1,540

คะแนน

ลำดับที่

11

นายมนตรี

ประกอบศรี

จำนวน

1,443

คะแนน

ลำดับที่

12

นายวิลาศ

บุญโต

จำนวน

1,365

คะแนน

ลำดับที่

13

นายสุภัทร

ขจรมาศบุษป์

จำนวน

1,047

คะแนน

              คณะกรรมการควบคุมการสรรหาฯ จะนำรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ ลำดับที่ 1-8 เสนอที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 และวันอาทิตย์ที่ 3  กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจำปี 2562 ต่อไป

 

               อนึ่ง ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาสามารถทักท้วงหรือโต้แย้งผลการนับคะแนนสรรหา โดยเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมการสรรหา พร้อมพยานหลักฐานได้ภายในห้าวัน นับแต่วันประกาศผลคะแนน คือภายในวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ซึ่งคณะกรรมการควบคุมการสรรหา จะดำเนินการสอบสวนพิจารณาสั่งการให้แล้วเสร็จก่อนวันประชุมใหญ่ ต่อไป   

 

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ

Tags :

ระบบสหกรณ์ออนไลน์
ลงทะเบียนใหม่ 
ที่อยู่ : ติดต่อเรา : ติดตามเรา :
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร บี) 120 หมู่ที่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210 โซนทิศใต้ ชั้น1
โทรศัพท์  : 02-143-8144 - 51
โทรสาร ์  : 02-143-8970
อีเมล: cddcoop@hotmail.com
เว็บไซต์ : สอ.พช. cddco-op.com
ไอดี ไลน์ : Cddcoop2557
เฟสบุ๊ก : สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
 

Save

Save

Save

Save

 
  
view