หน้าแรก เกี่ยวกับสหกรณ์ ระเบียบข้อบังคับ ประกาศ ผลการดำเนินงาน คำถามที่พบบ่อย ติดต่อสหกรณ์

คู้มือสมาชิกสมทบ

คู้มือสมาชิกสมทบ

คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ

1.  เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์

2.  เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ

3.  ต้องเป็นคู่สมรส  บิดา  มารดา  หรือบุตรของสมาชิก  หรือพนักงานราชการ  หรือพนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ของกรมการพัฒนาชุมชน

4.  เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีงาม

5.  เป็นผู้ที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ  และคำสั่งของสหกรณ์

6.  มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน


การได้เข้าเป็นสมาชิกสมทบ

1.  ต้องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบที่กำหนด

2.  ต้องมีสมาชิกสหกรณ์นี้ไม่น้อยกว่าหนึ่งคนรับรอง

3.  ต้องได้รับอนุมัติการเข้าเป็นสมาชิกสมทบจากคณะกรรมการดำเนินการ

4.  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า  100 บาท  ค่าธรรมเนียมนี้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์  จะเรียกคืนไม่ได้

5.  ถือหุ้นอย่างน้อยจำนวน  50  หุ้น  เป็นเงิน  500  บาท  (1 หุ้น/10 บาท)

6.  สมาชิกสมทบที่ลาออกจากการเป็นสมาชิกสมทบแล้ว  2  ครั้ง  จะสมัครเป็นสมาชิกสมทบอีกไม่ได้

สิทธิของสมาชิกสมทบ

1.  เข้าร่วมสังเกตการณ์และเสนอความคิดเห็นในที่ประชุมใหญ่

2.  รับบริการทางด้านวิชาการจากสหกรณ์

3.  ฝากเงินกับสหกรณ์

4.  กู้เงินเมื่อเป็นสมาชิกสมทบครบ  1  ปี  โดยกู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90  ของทุนเรือนหุ้น  และเงินฝากที่

สมาชิกสมทบมีอยู่กับสหกรณ์

5.  มีสิทธิได้รับเงินปันผลและเฉลี่ยคืนตามมติที่ประชุมใหญ่

6.  เมื่อเป็นสมาชิกครบ  1  ปีบริบูรณ์  มีสิทธิได้รับสวัสดิการประเภทต่าง ๆ  ตามที่คณะกรรมการ

ดำเนินการสหกรณ์กำหนด

หน้าที่ของสมาชิกสมทบ

1.  ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  มติ  และคำสั่งของสหกรณ์

2.  เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย

3.  ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์  เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์การที่เข้มแข็ง

4.  สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์

5.  ร่วมมือกับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์  พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง

สมาชิกสมทบถือหุ้นและฝากเงิน

1.  สมาชิกสมทบรายหนึ่งมีทุนเรือนหุ้นในสหกรณ์ไม่เกิน  1,000,000  บาท

2.  สมาชิกสมทบรายหนึ่งมีเงินฝากในสหกรณ์ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน  5,000,000  บาท

(*เว้นแต่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรระงับการซื้อหุ้นหรือฝากเงินกรณีมีความจำเป็นเพื่อกิจการสหกรณ์)

3.  การส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนหรือการชำระหนี้ของสมาชิกสมทบให้กระทำได้โดย

      -  หักจากบัญชีเงินฝากที่สมาชิกสมทบแจ้งไว้กับสหกรณ์

      -  หักจากเงินได้รายเดือนของสมาชิกสมทบ

      -  หักจากเงินได้รายเดือนของสมาชิก  โดยได้รับความยินยอมจากสมาชิกผู้นั้น

การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ

1.  ตาย

2.  เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ  หรือวิกลจริต

3.  ต้องคำพิพากษาให้ล้มละลาย

4.  ลาออกจากสหกรณ์และได้รับอนุญาตแล้ว

5.  ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับข้อ  50

6.  ถูกให้ออกจากสหกรณ์

7.  กรณีสมาชิกของสหกรณ์ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกสมทบตามข้อ  50(3)  ต้องขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใดๆ  ตามที่กำหนดในข้อบังคับ  ให้ถือเป็นเหตุให้สมาชิกสมทบรายนั้นๆ ต้องขาดจากสมาชิกภาพด้วย

 

การลาออกจากสหกรณ์ของสมาชิกสมทบ

     สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจากสหกรณ์ได้โดยแสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการและเมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับและอนุญาตแล้วจึงให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ได้

 

การให้ออกจากสหกรณ์ของสมาชิกสมทบ

1.  ไม่ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า

2.  ไม่ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบ

3.  ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติและคำสั่งของสหกรณ์

4.  แสดงตนเป็นปฏิปักษ์หรือทำให้เสื่อมเสียต่อสหกรณ์หรือขบวนการสหกรณ์  ไม่ว่าโดยประการใดๆ

5.  ขาดชำระเงินค่าหุ้นรายเดือนถึง  3  งวดติดต่อกัน  หรือขาดรวมถึง  6  งวด  ทั้งนี้โดยมิได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการดำเนินการ

6.  นำเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้กู้นั้น

7.  ไม่จัดหาหลักประกัน  ในกรณีที่เงินกู้ที่เกิดความบกพร่องให้สมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์กำหนด

8.  ค้างส่งเงินงวดชำระหนี้เป็นเวลาถึง  2  เดือนติดต่อกัน  หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้นั้นถึง  3 คราวสำหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ

การเปลี่ยนแปลงชื่อ  สัญชาติ  และที่อยู่ของสมาชิกสมทบ

     สมาชิกสมทบคนใดมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องชื่อ  สัญชาติและที่อยู่  ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง

 

การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ของสมาชิกสมทบ

     สมาชิกสมทบอาจทำหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคืนเป็นผู้รับโอนประโยชน์ให้เงินค่าหุ้น  เงินฝาก  หรือเงินอื่นใดจากสหกรณ์เมื่อตนถึงแก่ความตาย  โดยมอบไว้แก่สหกรณ์เป็นหลักฐาน  หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ดังว่านี้ต้องทำตามลักษณะพินัยกรรม

โหลดแบบฟอร์ม สมัครสมาชิกสมทบ

หมาบเหตุ กรณีสมาชิกมีความประสงค์ ให้สหกรณ์หักจากบัญชีกรุงไทย
โหลดแบบฟอร์ม หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก

Tags :

ระบบสหกรณ์ออนไลน์
ลงทะเบียนใหม่ 
ที่อยู่ : ติดต่อเรา : ติดตามเรา :
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร บี) 120 หมู่ที่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210 โซนทิศใต้ ชั้น1
โทรศัพท์  : 02-143-8144 - 51
โทรสาร ์  : 02-143-8970
อีเมล: cddcoop@hotmail.com
เว็บไซต์ : สอ.พช. cddco-op.com
ไอดี ไลน์ : @cddcoop
เฟสบุ๊ก : สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
 

Save

Save

Save

Save

 
  
view