หน้าแรก เกี่ยวกับสหกรณ์ ระเบียบข้อบังคับ ประกาศ ผลการดำเนินงาน คำถามที่พบบ่อย ติดต่อสหกรณ์

สวัสดิการมากมายครอบคลุมทุกช่วงชีวิต 

สวัสดิการส่งเสริมการศึกษาสมาชิกและบุตรสมาชิก

1.ทุนการศึกษาสมาชิก โดยจะจ่ายครั้งเดียวในการศึกษาแต่ละระดับ ดังนี้

         ระดับปริญญาตรี   เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป  ทุนละ  2,000  บาท

         ระดับปริญญาโท   เกรดเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป  ทุนละ  3,500  บาท

         ระดับปริญญาเอก  เกรดเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป  ทุนละ  5,000  บาท

สมาชิกที่ประสงค์ขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาสมาชิก ให้ยื่นเอกสารผ่านผู้บังคับบัญชาและส่งถึงสหกรณ์ภายใน 90 วัน  นับตั้งแต่วันที่จบการศึกษา โดยแนบเอกสารหนังสือรับรองผลการศึกษา  และสำเนาบัตรประชาชน

2.ทุนส่งเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิก มี 2 ประเภท  ดังนี้

1)  ทุนส่งเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิกประเภทเรียนดี  มีคุณสมบัติดังนี้

         (1)  เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของสมาชิก

         (2)  ต้องสอบไล่ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 80 หรือระดับเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป ของปีการศึกษาที่ผ่านมา

         (3)  มีความประพฤติที่เรียบร้อย

         (4)  กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาของทางราชการ หรือสถานศึกษาของเอกชนที่ทางราชการรับรอง 

2) ทุนการศึกษาประเภทสนับสนุนการเรียน มีคุณสมบัติดังนี้

         (1) เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของสมาชิกที่มีเงินได้รายเดือนไม่เกิน 30,000 บาท

         (2) ต้องสอบไล่ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 60  หรือระดับเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป ของปีการศึกษาที่ผ่านมา

         (3) มีความประพฤติที่เรียบร้อย

         (4) กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาของทางราชการ หรือสถานศึกษาของเอกชนที่ทางราชการรับรอง

           สมาชิกผู้ขอรับทุนเพื่อสวัสดิการจะต้องยื่นหลักฐานการใบรับรองผลการเรียนของปีการศึกษาที่ผ่านมา (2 ภาคเรียน)  หนังสือรับรองความประพฤติ  สำเนาทะเบียนบ้านบุตร  สำเนาบัตรประชาชนสมาชิก  ถึงสหกรณ์ภายใน  90 วัน  นับแต่วันที่เปิดภาคเรียนของปีการศึกษาใหม่

***หลักเกณฑ์หรือเงื่อนไข อาจมีการเปลี่ยนแปลง***

สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกประสบอุบัติเหตุ

1.สมาชิกผู้ที่ประสบอุบัติเหตุเป็นอันตรายแก่ร่างกาย ให้ได้รับทุนสวัสดิการ ดังนี้

         (1) บาดเจ็บเล็กน้อย ให้ได้รับทุนสวัสดิการ ไม่เกิน 2,000 บาท

         (2) บาดเจ็บสาหัส  จนต้องนอนพักรักษาตัวตามความเห็นแพทย์ในโรงพยาบาล หรือสถาพยาบาล                           ให้ได้รับทุนเพื่อสวัสดิการไม่เกิน 6,000 บาท

2.หลักฐานประกอบการขอรับเงินสวัสดิการ

         (1) สำเนารายงานของแพทย์หรือใบรับรองแพทย์ 

         (2) สำเนาบันทึกประจำวัน (หากมีคู่กรณี) 

         (3) รูปถ่าย 

         (4) สำเนาบัตรประชาชน 

         (5) สำเนาทะเบียนบ้าน

3.ยื่นเอกสารถึงสหกรณ์ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่เกิดเหตุ

สวัสดิการสมาชิกผู้ประสบภัย

1.สมาชิกผู้ประสบภัยพิบัติ ให้พิจารณาตามความเสียหายของสมาชิก ดังนี้

     1) ที่อยู่อาศัยที่สมาชิกเป็นเจ้าของ เช่น บ้านเรือน ส่วนควบของบ้านเรือน ได้รับความเสียหาย

         (1) เสียหายทั้งหมดจ่ายไม่เกิน 10,000 บาท

         (2) เสียหายบางส่วนจ่ายไม่เกิน 5,000 บาท

     2)  กรณีทรัพย์สินของสมาชิกได้รับความเสียหายจากการประสบภัยนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ให้อยู่ใน  ดุลยพินิจของคณะกรรมการสวัสดิการที่จะพิจารณาให้ทุนเพื่อสวัสดิการตามสมควรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจำเป็นทั้งนี้ไม่เกินวงเงิน 10,000 บาท

2.หลักฐานประกอบการขอรับเงินสวัสดิการ        

         (1) แบบฟอร์มการขอรับเงินสงเคราะห์

         (2) สำเนาบัตรประประชาชน   

         (3) สำเนาทะเบียนบ้านหรือเอกสารหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้อยู่อาศัยในบ้านนั้น  

         (4) รายงานความเสียหาย  

         (5) ภาพถ่ายความเสียหาย        

3.สมาชิกผู้ขอรับทุนเพื่อสวัสดิการจะต้องยื่นหลักฐานการขอรับเงินถึงสหกรณ์ ภายใน 90 วัน นับแต่วันเกิดเหตุ    โดยให้เสนอเรื่องต่อผู้บังคับบัญชา (ยกเว้นข้าราชการบำนาญ)

สวัสดิการสมาชิกที่ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร

1.สมาชิกที่ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร ขอรับเงินสวัสดิการตามเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้

          (1) เป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่เกิน 10 ปี ให้ได้รับทุนเพื่อสวัสดิการ ไม่เกิน 10,000 บาท

          (2) เป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่เกิน 15 ปี ให้ได้รับทุนเพื่อสวัสดิการ ไม่เกิน 15,000 บาท

          (3) เป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่เกิน 20 ปี ให้ได้รับทุนเพื่อสวัสดิการ ไม่เกิน 20,000 บาท

          (4) เป็นสมาชิกสหกรณ์ตั้งแต่  20 ปี ขึ้นไป ให้ได้รับทุนเพื่อสวัสดิการ ไม่เกิน 30,000 บาท       

2.หลักฐานประกอบการขอรับเงินสวัสดิการ

          (1) ใบรับรองแพทย์  บันทึกประวัติการรักษา 

          (2) ภาพถ่าย  บันทึกถ้อยคำของผู้พบเห็น   

          (3) สำเนาบัตรประชาชน  

          (4) สำเนาทะเบียนบ้าน

 3.สมาชิกผู้ขอรับทุนหรือทายาททำหนังสือถึงสหกรณ์เพื่อขอรับเงินดังกล่าว ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่

 ทราบว่าทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร หากพ้นกำหนดนี้แล้วหมดสิทธิในการรับเงินสวัสดิการ

สวัสดิการเงินตอบแทนสมาชิกอาวุโส

1.จ่ายให้สมาชิกที่มีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ ในรอบปีบัญชีสหกรณ์  และมีอายุการเป็นสมาชิกสหกรณ์อย่าง

     ต่อเนื่อง 10 ปี ขึ้นไป  (ได้รับเพียง 1 ครั้ง)

2.สมาชิกที่มีสิทธิได้รับให้ส่งสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาทะเบียนให้สหกรณ์ตรวจสอบภายในเดือนกันยายน

     ของทุกปี  และสหกรณ์จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

3.สหกรณ์จะจ่ายเงินค่าตอบแทนสมาชิกอาวุโสให้กับสมาชิกตามระยะเวลาการเป็นสมาชิก ดังนี้

          (1)  เป็นสมาชิกตั้งแต่ 10 ปี   ไม่เกิน 12 ปี   เป็นเงิน  10,000 บาท

          (2)  เป็นสมาชิกเกิน   12 ปี   ไม่เกิน 14 ปี   เป็นเงิน  11,000 บาท

          (3)  เป็นสมาชิกเกิน   14 ปี   ไม่เกิน 16 ปี   เป็นเงิน  12,000 บาท

          (4)  เป็นสมาชิกเกิน   16 ปี   ไม่เกิน 18 ปี   เป็นเงิน  13,000 บาท

          (5)  เป็นสมาชิกเกิน   18 ปี   ไม่เกิน 20 ปี   เป็นเงิน  14,000 บาท

          (6)  เป็นสมาชิกเกิน   20 ปี   ไม่เกิน 22 ปี   เป็นเงิน  15,000 บาท

          (7)  เป็นสมาชิกเกิน   22 ปี   ไม่เกิน 24 ปี   เป็นเงิน  16,000 บาท

          (8)  เป็นสมาชิกเกิน   24 ปี   ไม่เกิน 26 ปี   เป็นเงิน  17,000 บาท

          (9)  เป็นสมาชิกเกิน   26 ปี   ไม่เกิน 28 ปี   เป็นเงิน  18,000 บาท

         (10) เป็นสมาชิกเกิน   28 ปี   ไม่เกิน 30 ปี   เป็นเงิน  19,000 บาท

         (11) เป็นสมาชิกเกิน   30 ปี   ไม่เกิน 32 ปี   เป็นเงิน  20,000 บาท

         (12)  เป็นสมาชิกเกิน   32 ปี   ไม่เกิน 34 ปี   เป็นเงิน  21,000 บาท

         (13)  เป็นสมาชิกเกิน   34 ปี   ขึ้นไป           เป็นเงิน  22,000 บาท

โดยโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์อเนกประสงค์ของสมาชิกภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

สวัสดิการเงินเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส

  1. จ่ายให้สมาชิกที่มีอายุ 61 ปี ขึ้นไป และมีอายุการเป็นสมาชิกสหกรณ์อย่างต่อเนื่อง 10 ปี ขึ้นไป 
  2. สหกรณ์จะจ่ายเงินเกื้อกูลสมาชิกอาวุโสให้ปีละ 1,000 บาท  ตลอดระยะเวลาที่ยังคงเป็นสมาชิก โดยโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์อเนกประสงค์ของสมาชิกในเดือนเกิดเป็นประจำทุกปี และไม่ต้องยื่นคำขอ

สวัสดิการสมาชิกถึงแก่กรรม

1.หลักเกณฑ์และเงื่อนไขกรณีสมาชิกถึงแก่กรรม

         (1) เป็นสมาชิกสหกรณ์ต่ำกว่า 10 ปี ได้รับทุนเพื่อสวัสดิการ                จำนวน 10,000 บาท

         (2) เป็นสมาชิกสหกรณ์ตั้งแต่ 10-20 ปี ได้รับทุนเพื่อสวัสดิการ             จำนวน 20,000 บาท

         (3) เป็นสมาชิกสหกรณ์มากกว่า 20-30 ปี ได้รับทุนเพื่อสวัสดิการ          จำนวน 30,000 บาท

         (4) เป็นสมาชิกสหกรณ์มากกว่า 30-40 ปี ขึ้นไป ได้รับทุนเพื่อสวัสดิการ จำนวน 40,000 บาท

         (5) เป็นสมาชิกสหกรณ์มากกว่า 40 ปีขึ้นได้รับทุนเพื่อสวัสดิการ            จำนวน 50,000 บาท 

2.หลักฐานประกอบการขอรับเงินสวัสดิการ

         (1) สำเนาใบมรณบัตร  

         (2) สำเนาทะเบียนบ้าน  ประทับตรา “ตาย”

         (3) สำเนาบัตรประชาชน

***กรณีถึงแก่กรรมโดยอุบัติเหตุ ให้แนบสำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี

3.ยื่นเอกสารผ่านหน่วยงานและส่งถึงสหกรณ์ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่สมาชิกถึงแก่กรรม 

สวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัวสมาชิกที่ถึงแก่กรรม

1.สหกรณ์จะจ่ายทุนเพื่อสวัสดิการ  กรณีสมาชิก  บิดา  มารดา   คู่สมรส   หรือบุตรสมาชิก  ถึงแก่กรรมศพละ 2,000 บาท  เพื่อเป็นการไว้อาลัย ทั้งนี้ผู้แทนสมาชิกที่ทราบเรื่องก่อนอาจแจ้งสหกรณ์ทราบและสำรองเงินจ่ายเพื่อการไว้อาลัยไปก่อน และขอรับเงินค่าใช้จ่ายดังกล่าวต่อสหกรณ์ภายหลัง

2.หลักฐานประกอบการขอรับเงินสวัสดิการ

         (1) สำเนาใบมรณบัตร

         (2) สำเนาทะเบียนบ้าน

         (3) สำเนาบัตรประชาชนของผู้ตาย

         (4) เอกสารยืนยันความสัมพันธ์กับสมาชิก

                  - ใบสำคัญการสมรสกับสมาชิก (กรณีภรรยาถึงแก่กรรม)

                  - ทะเบียนบ้าน (กรณีบิดา มารดาถึงแก่กรรม)

                  - ทะเบียนบ้านบุตร (กรณีบุตรถึงแก่กรรม)

3.ยื่นเอกสารผ่านหน่วยงานและส่งถึงสหกรณ์ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่สมาชิกหรือครอบครัวสมาชิกถึงแก่กรรม

 กรณีหน่วยงานต้นสังกัดในฐานะตัวแทนสหกรณ์หรือผู้แทนสมาชิก  สามารถวางหรีดสักการะหรือสิ่งของแสดงความอาลัยได้  ให้วางในนามสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด   และส่งใบเสร็จหรือหลักฐานเบิกจ่ายเงินกับสหกรณ์ได้ในวงเงินศพละไม่เกิน 1,000 บาท

การประกันชีวิตกลุ่มและอุบัติเหตุกลุ่ม

1.สหกรณ์ทำประกันชีวิตให้กับสมาชิก  และสมาชิกสมทบที่เป็นสมาชิกครบ 1 ปี  ในวงเงินทุนประกัน 100,000 บาท  โดยสหกรณ์จ่ายค่าเบี้ยประกันให้และสมาชิกสามารถเลือกวงเงินทุนประกันเพิ่มเติมในวงเงิน 200,000 บาท  โดยสมาชิกจ่ายค่าเบี้ยประกันในส่วนที่เพิ่ม หรือทำประกันให้แก่คู่สมรสหรือบุตร ซึ่งจะได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขของโครงการประกันชีวิตกลุ่มและอุบัติเหตุกลุ่ม ดังนี้

         (1) เสียชีวิตจากการเจ็บป่วยทุกกรณี จ่าย 1 เท่า ของทุนประกัน

         (2) เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ จ่าย 2 เท่าของทุนประกัน

         (3) เสียชีวิตจากอุบุติเหตุสาธารณะ จ่าย 3 เท่าของทุนประกัน

2.หลักฐานการขอรับเงินสินไหมทดแทน (กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม)

         (1)      สำเนาใบมรณบัตร  

         (2)      สำเนาทะเบียนบ้าน (ที่มีคำว่า ตาย)  

         (3)      สำเนาบัตรประชาชน

         (4)      เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุให้แนบสำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี

3.ยื่นเอกสารผ่านหน่วยงานและส่งถึงสหกรณ์ภายใน 30 วัน  นับจากวันเสียชีวิต  

         

Save

Page : [Back] 1  2 
ระบบสหกรณ์ออนไลน์
ลงทะเบียนใหม่ 
ที่อยู่ : ติดต่อเรา : ติดตามเรา :
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร บี) 120 หมู่ที่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210 โซนทิศใต้ ชั้น1
โทรศัพท์  : 02-143-8144 - 51
โทรสาร ์  : 02-143-8970
อีเมล: cddcoop@hotmail.com
เว็บไซต์ : สอ.พช. cddco-op.com
ไอดี ไลน์ : Cddcoop2557
เฟสบุ๊ก : สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
 

Save

Save

Save

Save

 
  
view