หน้าแรก เกี่ยวกับสหกรณ์ ระเบียบข้อบังคับ ประกาศ ผลการดำเนินงาน คำถามที่พบบ่อย ติดต่อสหกรณ์

เงินกู้พิเศษสินเชื่อเพื่อสร้างสุขปีใหม่ ปี 2563

       หลักเกณฑ์
      1. ผู้กู้ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ และเคยได้รับเงินปันผลในปีที่ผ่านมาแล้ว

      2. ผู้กู้สามารถกู้ได้ในวงเงินไม่เกินเงินปันผลที่ได้รับในปีที่ผ่านมา กรณีมีเศษให้ปัดเศษลงเป็นหลักสิบ
      3. ผู้กู้ต้องยื่นคำขอกู้และทำสัญญาเงินกู้ตามแบบที่สหกรณ์กำหนด ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน – 31 ธันวาคม 2563   
      4. ผู้กู้ต้องไม่ถูกบังคับคดี และไม่ถูกอายัดเงินปันผล เว้นแต่ถูกอายัดเงินปันผลบางส่วนไม่เต็มจำนวน สามารถกู้เงินตามส่วนเหลือจากการถูกอายัดได้
      5. อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.95 ต่อปี
โดยผู้กู้ยินยอมให้สหกรณ์หักเงินต้นทั้งจำนวนพร้อมดอกเบี้ยจากเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนปี 2563 ที่จะได้รับภายหลังจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 อนุมัติเรียบร้อยแล้ว ส่วนเงินที่เหลือจากการหักชำระหนี้ดังกล่าวสหกรณ์จะคืนให้แก่สมาชิกโดยการโอนเข้าบัญชีเงินฝากอเนกประสงค์ของสมาชิกผู้กู้

      6. การพิจารณาอนุมัติคำขอกู้เงินดังกล่าว ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมการพัฒนาชุมชน จำกัดระบบสหกรณ์ออนไลน์
ลงทะเบียนใหม่ 
ที่อยู่ : ติดต่อเรา : ติดตามเรา :
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร บี) 120 หมู่ที่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210 โซนทิศใต้ ชั้น1
โทรศัพท์  : 02-143-8144 - 51
โทรสาร ์  : 02-143-8970
อีเมล: cddcoop@hotmail.com
เว็บไซต์ : สอ.พช. cddco-op.com
ไอดี ไลน์ : Cddcoop2557
เฟสบุ๊ก : สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
 

Save

Save

Save

Save

 
  
view