หน้าแรก เกี่ยวกับสหกรณ์ ระเบียบข้อบังคับ ประกาศ ผลการดำเนินงาน คำถามที่พบบ่อย ติดต่อสหกรณ์

เงินกู้สามัญ

      หลักเกณฑ์การให้เงินกู้
      เงินกู้สามัญ สมาชิกสามารถกู้เงินได้ 50 เท่าของเงินได้รายเดือน ไม่เกิน 3,000,000 บาท ระยะเวลาการผ่อนชำระเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 180 งวด

          1. ต้องเป็นสมาชิกครบ 1 ปี
          2. กู้ได้ 50 เท่าของเงินเดือนสูงสุด 3,000,000 บาท
          3. อัตราดอกเบี้ย 6.95 ต่อปี

          4. ผ่อนชำระสูงสุด 180 งวด
          5. สมาชิกต้องมีเงินได้รายเดือนไม่ต่ำกว่า 10 % หลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้ว


      การค้ำประกันเงินกู้สามัญ คลิกรายละเอียด


      เอกสารสำหรับผู้กู้

      1. คำขอและสัญญากู้เงิน          2 ฉบับ   คลิก
      2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวของรัฐ (ผู้กู้และคู่สมรส)      1 ฉบับ
      3. สำเนาใบสำคัญการสมรส /ใบสำคัญการหย่า /สำเนาใบมรณบัตร
/สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล          1 ฉบับ 
      4. ใบรับรองการจ่ายเงินเดือน     1 ฉบับ


      การเก็บค่าเบี้ยประกันชีวิตกลุ่ม เงินกู้สามัญ 
      สหกรณ์จะจัดเก็บค่าเบี้ยประกันชีวิตครั้งต่อไป จะหักจากเงินได้รายเดือนของสมาชิก โดยชำระจำนวน 6 งวด และจะเรียกเก็บประมาณเดือนมิถุนายน ถึง เดือนพฤศจิกายน ของทุกปี ในกรณีที่เรียกเก็บเงิน ค่าเบี้ยไม่ได้ จะหักจากเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน

      การทำทุนประกันปีแรกและปีต่อ ๆ ไป คำนวณโดยหนี้เงินกู้หักลบด้วยมูลค่าหุ้นเศษของหลักแสนปัดขึ้น           

      สิทธิการค้ำประกัน
      สมาชิกคนหนึ่งค้ำประกันได้ 3 สัญญา

      กรณีสามีและภรรยาเป็นสมาชิกสหกรณ์จะค้ำประกันสมาชิกผู้กู้คนเดียวกันไม่ได้ และสมาชิกคนหนึ่งจะค้ำประกันทั้งสามีและภรรยาไม่ได้ รวมทั้งสามีและภรรยาจะค้ำประกันซึ่งกันและกันไม่ได้

     เหตุแห่งการปรับลดวงเงินกู้ ชะลอ หรือไม่อนุมัติเงินกู้ มีดังนี้

      การอนุมัติเงินกู้ ให้คณะกรรมการเงินกู้มีอำนาจที่จะปรับลดวงเงินกู้ ชะลอ หรือไม่อนุมัติเงินกู้ ตามความเหมาะสมแม้ว่าตามหลักเกณฑ์ผู้กู้มีสิทธิจะกู้ได้เต็มจำนวนก็ตาม หากปรากฏว่า

          1 ผู้กู้มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้กับสหกรณ์ภายในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา
          2 ผู้กู้อยู่ระหว่างถูกตั้งกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง
          3 ผู้กู้มีพฤติกรรมหรือข้อมูลส่อไปในทางไม่อาจชำระหนี้ได้ในอนาคต 
          4 เหตุอื่น ๆ ที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์

      สิทธิการกู้ใหม่
      1 สมาชิกต้องชำระหนี้เงินกู้สามัญแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวด จึงจะมีสิทธิกู้สามัญสัญญาใหม่ โดยหักกลบลบหนี้กับสัญญาเดิม

      2 สมาชิกที่กู้เงินสามัญโดยใช้หลักประกันตามข้อ 4.2, ข้อ 4.3 และข้อ 4.4 เป็นหลักประกันต้องชำระหนี้เงินกู้สามัญมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 งวด จึงจะมีสิทธิกู้เงินสามัญสัญญาใหม่ โดยหักกลบลบหนี้กับสัญญาเงินกู้สามัญเดิม

      หนังสือยินยอม
      ผู้กู้เงินจากสหกรณ์จะต้องยินยอมให้ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของรัฐหรือนายจ้างในสถานประกอบการ หรือหน่วยงานอื่นใดที่ผู้กู้ปฏิบัติหน้าที่อยู่หักเงินเดือนหรือค่าจ้าง หรือเงินอื่นใดที่ถึงกำหนดจ่ายให้แก่ผู้กู้ เพื่อชำระหนี้หรือภาระผูกผันอื่นที่มีต่อสหกรณ์ และผู้กู้ต้องมีหนังสือยินยอมแจ้งไว้แก่หน่วยงานของรัฐ หรือนายจ้างในสถานประกอบการ หรือหน่วยงานอื่นใดที่ผู้กู้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 42/1

      สมาชิกเข้าใหม่ที่เคยลาออกจากการเป็นสมาชิกและกลับมาเป็นสมาชิก ให้ใช้หลักเกณฑ์ดังนี้

อายุการเป็นสมาชิก

สิทธิและวงเงิน
กู้สามัญไม่เกิน

ระยะเวลาการชำระเงินกู้สูงสุดไม่เกิน

(1) เป็นสมาชิก 1 ปีขึ้นไป  ไม่เกิน 5 ปี  กู้ได้ไม่เกิน 50 เท่า

        750,000

180 งวด

(2) เป็นสมาชิก 5 ปีขึ้นไป  ไม่เกิน 10 ปี  กู้ได้ไม่เกิน 50 เท่า

1,000,000

180 งวด

(3) เป็นสมาชิก 10 ปีขึ้นไป ไม่เกิน 15 ปี  กู้ได้ไม่เกิน 50 เท่า

2,500,000

180 งวด

(4) เป็นสมาชิก 15 ปีขึ้นไป  กู้ได้ไม่เกิน 50 เท่า

3,000,000

180 งวด

      กรณีที่สมาชิกที่อายุตั้งแต่ 59 ปี จะคำนวณเงินได้รายเดือนโดยคิดร้อยละ 70 ของเงินได้รายเดือน


ระบบสหกรณ์ออนไลน์
ลงทะเบียนใหม่ 
ที่อยู่ : ติดต่อเรา : ติดตามเรา :
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร บี) 120 หมู่ที่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210 โซนทิศใต้ ชั้น1
โทรศัพท์  : 02-143-8144 - 51
โทรสาร ์  : 02-143-8970
อีเมล: cddcoop@hotmail.com
เว็บไซต์ : สอ.พช. cddco-op.com
ไอดี ไลน์ : @cddcoop
เฟสบุ๊ก : สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
 

Save

Save

Save

Save

 
  
view