หน้าแรก เกี่ยวกับสหกรณ์ ระเบียบข้อบังคับ ประกาศ ผลการดำเนินงาน คำถามที่พบบ่อย ติดต่อสหกรณ์


ผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด

 
     

นางสาวขนิฏฐา กาญจนรังษีนนท์

ประธานกรรมการดำเนินการ

 

นายพิสันติ์ ประทานชวโน

รองประธานกรรมการ

 

นายทวีป  บุตรโพธิ์

รองประธานกรรมการ

 


นายเส่ง  สิงห์โตทอง

กรรมการ

 

นายชัยยา  ขำสะอาด

กรรมการ

 

นางสาวอรษา  โพธิ์ทอง

กรรมการและเลขานุการ

 

นางอัจฉราวรรณ  มณีขัตย์

กรรมการ


 

นางรักใจ  กาญจนะวีระ

กรรมการและเหรัญญิก

 

นายไพศาล  สุขปัญญา

กรรมการ

 

นายชำนาญ  วัฒนศิริ

กรรมการ

  

นายวิชล มนัสเอื้อศิริ

กรรมการ

 

นายไพบูลย์  ตั้งมีลาภ

กรรมการ

 

นายฉลอง  ประดับสุข

กรรมการ


 


นายรักษ์พล  วงษ์ม่วง

กรรมการ


 

นางสาวสมบัติ  บางเหลือ

กรรมการ


ระบบสหกรณ์ออนไลน์
ลงทะเบียนใหม่ 
ที่อยู่ : ติดต่อเรา : ติดตามเรา :
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร บี) 120 หมู่ที่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210 โซนทิศใต้ ชั้น1
โทรศัพท์  : 02-143-8144 - 51
โทรสาร ์  : 02-143-8970
อีเมล: cddcoop@hotmail.com
เว็บไซต์ : สอ.พช. cddco-op.com
ไอดี ไลน์ : Cddcoop2557
เฟสบุ๊ก : สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
 

Save

Save

Save

Save

 
  
view