หน้าแรก เกี่ยวกับสหกรณ์ ระเบียบข้อบังคับ ประกาศ ผลการดำเนินงาน คำถามที่พบบ่อย ติดต่อสหกรณ์


ผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด

 
     

นางสาวขนิฏฐา กาญจนรังษีนนท์

ประธานกรรมการดำเนินการ

 

นายพิสันติ์ ประทานชวโน

รองประธานกรรมการ

 

นายวิชล มนัสเอื้อศิริ

รองประธานกรรมการ

 


นางสาวอรษา  โพธิ์ทอง

กรรมการและเลขานุการ


 

นายชัยยา  ขำสะอาด

กรรมการและเหรัญญิก

 

นางอัจฉราวรรณ  มณีขัตย์

กรรมการ


 

นางรักใจ  กาญจนะวีระ

กรรมการ

 

นายไพศาล  สุขปัญญา

กรรมการ

 

นายชำนาญ  วัฒนศิริ

กรรมการ

 

นายไพบูลย์  ตั้งมีลาภ

กรรมการ

นายรักษ์พล  วงษ์ม่วง

กรรมการ

นายบุญเอื้อ โพชนุกูล

กรรมการ

 

นายมนูญ สอนเกิด

กรรมการ


นายภูษิต ลัทธิธนธรรม

กรรมการ

 

นางปราณี รัตนประยูร

กรรมการ

ระบบสหกรณ์ออนไลน์
ลงทะเบียนใหม่ 
ที่อยู่ : ติดต่อเรา : ติดตามเรา :
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร บี) 120 หมู่ที่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210 โซนทิศใต้ ชั้น1
โทรศัพท์  : 02-143-8144 - 51
โทรสาร ์  : 02-143-8970
อีเมล: cddcoop@hotmail.com
เว็บไซต์ : สอ.พช. cddco-op.com
ไอดี ไลน์ : Cddcoop2557
เฟสบุ๊ก : สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
 

Save

Save

Save

Save

 
  
view