หน้าแรกเกี่ยวกับสหกรณ์ระเบียบข้อบังคับประกาศผลการดำเนินงานคำถามที่พบบ่อยติดต่อสหกรณ์

บุคลากร

 
     

นางอนัญญดา ตันวิสุทธิ์

ผู้จัดการ


นางสาวประไพ มะเดื่อสวน

รองผู้จัดการ

นางสิริรักษ์ หงษ์สิงห์

รองผู้จัดการ

ฝ่ายทะเบียน

นางชลิดา สุกสี

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน

นายณัฐพล เลิศรัตยากุล

เจ้าหน้าที่ทะเบียน

นางสาวดารณี บุญญาพิทักษ์

เจ้าหน้าที่ทะเบียน

นางจิตรฤดี สืบเพ็ง

เจ้าหน้าที่ทะเบียน

นางพาฝัน วิเลิศปรีชาตระกูล

เจ้าหน้าที่ทะเบียน

ฝ่ายสินเชื่อ

นางสุมนรัตน์ กงศะพุกก์

หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ

นายสหัชชัย นิยมจันทร์

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

นายชัชวาล อ่อนวรรณะ

เจ้าหน้าที่นิติกร(ฝ่ายสินเชื่อ)

นายศุภมิตร วงษ์ชาลี

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

นางสาวรุจาภา จุกจันทร์

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ 

ฝ่ายการเงิน

นางสาวมิ่งขวัญ ทองธุกิจ

หัวหน้าฝ่ายการเงิน

นางสาววารุณี มีลาภกิจ

เจ้าหน้าที่การเงิน

นายจิรัฎฐ์ เนตรเจริญ

เจ้าหน้าที่การเงิน

ฝ่ายบัญชี

นางสาวทัศนีย์ หงษ์ศิริ

หัวหน้าฝ่ายบัญชี

นางสาวกรกช เชษฐชัชวาล

เจ้าหน้าที่บัญชี

ฝ่ายสำนักงาน

นางสาวโสระยา ดีบุกคำ

หัวหน้าฝ่ายสำนักงาน

นางสาวกุลชญา แสงกล้า

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

นางสาวรัชฎา ขวัญเมือง

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

นางวิไลวรรณ สุพรรณชาติ

เจ้าหน้าที่สารสนเทศและบริการสมาชิก

นายพิทักษ์ อินหมู

เจ้าหน้าที่สารสนเทศและบริการสมาชิก

นางสาวชมัยพร  แก้วคง

เจ้าหน้าที่สารสนเทศและบริการสมาชิก

Save

Save

ระบบสหกรณ์ออนไลน์
ลงทะเบียนใหม่ 
ที่อยู่ : ติดต่อเรา : ติดตามเรา :
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร บี) 120 หมู่ที่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210 โซนทิศใต้ ชั้น1
โทรศัพท์  : 02-143-8144 - 51
โทรสาร ์  : 02-143-8970
อีเมล: cddcoop@hotmail.com
เว็บไซต์ : สอ.พช. cddco-op.com
ไอดี ไลน์ : Cddcoop2557
เฟสบุ๊ก : สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
 

Save

Save

Save

Save

 
  
view