หน้าแรก เกี่ยวกับสหกรณ์ ระเบียบข้อบังคับ ประกาศ ผลการดำเนินงาน คำถามที่พบบ่อย ติดต่อสหกรณ์

บริการเงินฝาก
           เมื่อเป็นสมาชิก สามารถฝากเงินกับสหกรณ์ ตามประเภทเงินฝาก  อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศสหกรณ์ฯ 
ตามประเภทเงินฝาก ดังนี้

ประเภทเงินฝาก /
กำหนดจ่ายดอกเบี้ย
เงื่อนไขการฝาก-ถอน เงื่อนไขเพิ่มเติม

เงินฝากออมทรัพย์อเนกประสงค์
จ่ายดอกเบี้ยทุก
วันที่31 ธ.ค

   1.สมาชิกใหม่ทุกท่านจะได้รับสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อเนกประสงค์จากสหกรณ์ โดย
เปิดบัญชีให้สมาชิกคนละ  200  บาท
   2.เป็นบัญชีสำหรับรับเงินกู้  เงินสวัสดิการเงิน
ปันผลหรือเงินอื่น ๆ ที่สหกรณ์จ่ายให้สมาชิก
   3.สามารถแจ้งหักเงินเดือนฝากเข้าบัญชีได้
   4.ฝากถอนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

สามารถฝาก-ถอนเงินผ่าน
ตู้ ATM  ของธนาคารกรุงไทย
ค่าธรรมเนียมฝาก-ถอนเงิน
ระหว่างบัญชีสหกรณ์กับ
(ธ.กรุงไทยครั้งละ 7 บาท)

เงินฝากออมทรัพย์ จ่ายดอกเบี้ยทุกวันที่ 31 ธ.ค.    1. เปิดบัญชีขั้นต่ำ  100  บาท  
   2.  ฝากถอนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
   3. สามารถแจ้งหักเงินเดือนฝากเข้าบัญชีได้
   4.  ฝากถอนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ถอนเงินด้วยตนเอง หรือ
ส่งสมุดพร้อมใบถอนเงินและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมาที่สหกรณ์
ออมทรัพย์พิเศษ
จ่ายดอกเบี้ยทุกวันที่ 30  มิ.ย.และ 31 ธ.ค.
   1.เปิดบัญชีขั้นต่ำ  1,000  บาท
   2.ถอนได้เดือนละ 1 ครั้ง หากถอนเกิน1
      ครั้งคิดค่าธรรมเนียม 1% ของเงินที่ถอน
      แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 300  บาท
   3.สามารถแจ้งหักเงินเดือนฝากเข้าบัญชีได้
1.สามารถฝาก-ถอนเงินผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยหรือฝาก-ถอนด้วยตนเอง
2.สามารถส่งสมุดพร้อมใบถอนเงิน
และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมาที่สหกรณ์

เงินฝากประจำ
จ่ายดอกเบี้ยเมื่อ
เงินฝากครบกำหนด
   1.เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท ระยะเวลาฝาก
       6 เดือน 12 เดือน หรือ 24 เดือน(กรณีฝาก
       ไม่ครบกำหนดต้องฝากน้อยกว่า 3 เดือนไม่
       ได้รับดอกเบี้ย)

ดอกเบี้ยที่ได้รับจะถูกหักภาษี
ณ ที่จ่าย ร้อยละ  15  


 

    ฝากเงินกับสหกรณ์ฯ ผ่าน
    1. ระบบ Bill payment  ผ่านหน้าเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย
      -ใช้แบบฟอร์มการฝากเงินจาก เว็ปไซต์ สอ.พช. www.cddco-op.com กำหนด
รหัสการฝาก 7189 และระบุวัตถุประสงค์การฝาก
     
      ตั๋วสัญญาใช้เงินสหกรณ์
      สหกรณ์ได้เปิดจำหน่ายตั๋วสัญญาใช้เงินให้กับ กองทุน  มูลนิธิ สมาชิก  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตและ
องค์กรเครือข่ายภายใต้การกำกับดูแลของกรมการพัฒนาชุมชน และ
สหกรณ์อื่น  เพื่อเพิ่มทุนในการดำเนินงาน
หน่วยงานที่ได้รับยกเว้นภาษี จะได้รับดอกเบี้ย
ตอบแทนเต็มจำนวน  ส่วนสมาชิกจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย
ร้อยละ 15    


    เงื่อนไขการซื้อตั๋วสัญญาใช้เงิน
    - จำนวนเงินซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินขั้นต่ำ  10,000  บาท  
    - สามารถเลือกระยะเวลาตั๋วสัญญาใช้เงิน   12 เดือน 24 เดือน  36 เดือน  48 เดือน  60 เดือน
    - แจ้งความจำนงขอซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินตามแบบที่สหกรณ์กำหนด  สหกรณ์จะออกตั๋วสัญญาใช้เงินให้ถือตั๋วไว้จนกว่าจะครบกำหนดไถ่ถอน
    - อัตราดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นไปตามประกาศของสหกรณ์
    - สามารถต่ออายุตั๋วสัญญาใช้เงิน และถอนเฉพาะดอกเบี้ย เมื่อตั๋วครบกำหนดก็ได้

เงินรับฝากสำหรับสมาชิก สอ.พช.
ประเภทเงินฝาก อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละต่อปี
หมายเหตุ
เงินฝากออมทรัพย์ 2.75

ดอกเบี้ยเข้าบัญชี ทุกวันที่ 31 ธ.ค. ทุกปี

เงินฝากออมทรัพย์อเนกประสงค์ 2.75 ดอกเบี้ยเข้าบัญชี ทุกวันที่ 31 ธ.ค. ทุกปี
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 3.75

ดอกเบี้ยเข้าบัญชี ทุกวันที่ 30 มิ.ย. และ 31 ธ.ค. ทุกปี
เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท
ถอนได้เดือนละ 1 ครั้ง

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเปี่ยมสุข 7 4.00

ดอกเบี้ยเข้าบัญชี วันที่ 5 ก.พ. 2562
**ปิดรับการฝาก วันที่ 28 ก.พ. 2562**

เงินฝากประจำ

ดอกเบี้ยเข้าบัญชีเมื่อครบกำหนด เสียภาษี 15%

6  เดือน 4.00
12  เดือน 4.25
24  เดือน 4.50

ตั๋วสัญญาใช้เงินสหกรณ์    
ปรับดอกเบี้ยตามประกาศสหกรณ์ฯ  เมื่อ กันยายน  2558                                          
วงเงิน อัตราดอกเบี้ยร้อยละต่อปี
 12 เดือน 24 เดือน  36 เดือน  48 เดือน  60 เดือน
ตั้งแต่       10,000  บาทขึ้นไป 3.50 3.70 3.75 4.0 4.25
ตั้งแต่   1,000,000  บาทขึ้นไป 3.60 3.75 3.90 4.15 4.50
ตั้งแต่  20,000,000 บาทขึ้นไป 3.80 4.00 4.05 4.30 4.60
ตั้งแต่  50,000,000 บาทขึ้นไป 4.00 4.15 4.25 4.45 4.75

เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น  
ปรับดอกเบี้ยตามประกาศสหกรณ์ฯ  เมื่อ กันยายน  2558                                          
เงินฝากออมทรัพย์     1     ล้าน     ไม่เกิน     50     ล้าน     2.75
เงินฝากประจำ
ระยะเวลา  12  เดือน    อัตราดอกเบี้ยร้อยละต่อปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละต่อปี
ฝาก     1 ล้านไม่เกิน 3 ล้าน 3.50
ฝาก     3 ล้านไม่เกิน 10 ล้าน 3.75
ฝาก     10 ล้านไม่เกิน 30 ล้าน 4.00
ฝาก     30 ล้านไม่เกิน 50 ล้าน 4.25
ระยะเวลา  24  เดือน
ฝาก     10 ล้าน ไม่เกิน 50 ล้าน 4.25


**เงินโอนรับฝากถึง 15.00น. หากสมาชิกนำมาฝากในเวลาหลังจาก 15.00น. เจ้าหน้าที่จะรับไว้เพื่อนำฝากในวันทำการถัดไป

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

ระบบสหกรณ์ออนไลน์
ลงทะเบียนใหม่ 
ที่อยู่ : ติดต่อเรา : ติดตามเรา :
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร บี) 120 หมู่ที่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210 โซนทิศใต้ ชั้น1
โทรศัพท์  : 02-143-8144 - 51
โทรสาร ์  : 02-143-8970
อีเมล: cddcoop@hotmail.com
เว็บไซต์ : สอ.พช. cddco-op.com
ไอดี ไลน์ : Cddcoop2557
เฟสบุ๊ก : สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
 

Save

Save

Save

Save

 
  
view