หน้าแรก เกี่ยวกับสหกรณ์ ระเบียบข้อบังคับ ประกาศ ผลการดำเนินงาน คำถามที่พบบ่อย ติดต่อสหกรณ์

บริการเงินกู้

ติดต่อฝ่ายสินเชื่อ โทร. 02-1438144 - 51 ต่อ 202-205

แจ้งผลการอนุมัติเงินกู้ให้สมาชิกทราบผ่านทางระบบ SMS

 

 ตารางประมาณการคำนวณการผ่อนชำระเงินกู้ 

 

 บริการด้านสินเชื่อ

 

ประเภทเงินกู้    หลักเกณฑ์การให้กู้
ฉุกเฉิน    1.เป็นสมาชิกครบ  6 เดือน
   2.อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.25 ต่อปี
   3.กู้ได้ 2 เท่าของเงินได้รายเดือน ไม่เกิน 100,000 บาท
   4.ผ่อนชำระคืนไม่เกิน 12 งวด
ฉุกเฉิน ATM    1.เป็นสมาชิกครบ  6  เดือน
   2.อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.25 ต่อปี
   3.กู้ได้ 2 เท่าของเงินเดือน 
   4.ผ่อนชำระคืนไม่เกิน 12 งวด

 

หลักเกณฑ์ การให้เงินกู้สามัญ  สมาชิกเข้าใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

1. วงเงินกู้สามัญและระยะเวลาการผ่อนชำระคืนเงินกู้  

ใช้สำหรับผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด

อายุการเป็นสมาชิก

สิทธิและวงเงิน

กู้สามัญไม่เกิน

ระยะเวลาการชำระเงินกู้สูงสุดไม่เกิน

ต้องมีค่าหุ้นไม่ต่ำกว่า

(1)เป็นสมาชิก 1ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 3ปีกู้ได้ 20เท่า

300,000

150 งวด

 ไม่กำหนด

(2)เป็นสมาชิก 3ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 5ปีกู้ได้ 25เท่า

500,000

150 งวด

 10% ของจำนวนเงินกู้

(3)เป็นสมาชิก 5ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 7ปีกู้ได้ 30เท่า

700,000

150 งวด

 10% ของจำนวนเงินกู้

(4)เป็นสมาชิก 7ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน10ปีกู้ได้35เท่า

1,000,000

150 งวด

 12% ของจำนวนเงินกู้

(5) เป็นสมาชิก 10ปีขึ้นไป กู้ได้ 45 เท่า

2,500,000

150 งวด

 15% ของจำนวนเงินกู้

 2. เกณฑ์เงินได้รายเดือนคงเหลือของผู้กู้เงิน

   สมาชิกที่มีสิทธิ์ยื่นคำขอกู้เงินสามัญ มีเงินเหลือใช้จ่ายหลังจากหักค่าใช้จ่ายทุกประเภทแล้วไม่น้อยกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ ของเงินได้รายเดือน

 เงินได้รายเดือน หมายถึง เงินเดือนหรือค่าจ้างประจำซึ่งสมาชิกได้รับจากหน่วยงานเจ้าสังกัด เงินบำนาญตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นที่ได้รับจากทางราชการเป็นรายเดือนตลอดชีวิต

 

                              หลักเกณฑ์จำนวนผู้ค้ำประกัน
   1.วงเงินกู้เงินไม่เกิน 700,000 บาท ให้มีผู้ค้ำประกัน 2 คน
   2.วงเงินกู้เงินเกินกว่า 700,000 บาท ไม่เกิน 2,000,000 บาท ให้มีผู้ค้ำประกัน 3 คน
   3.วงเงินกู้เงินเกินกว่า 2,000,000 บาท ขึ้นไป ให้มีผู้ค้ำประกัน 4 คน
   4.วงเงินกู้สามัญและระยะเวลาการผ่อนชำระคืนเงินกู้ดังกล่าวใช้กับสมาชิกที่มีเงินได้รายเดือนเป็น

ประจำและสมาชิกที่มีสิทธิรับเงินบำนาญหรือเงินบำเหน็จรายเดือนแล้วแต่กรณีสมาชิกที่ไม่มีสิทธิรับเงินบำนาญหรือเงินบำเหน็จรายเดือนให้ผ่อนชำระหนี้ให้เสร็จสิ้นภายในอายุ 60 ปี

   5.การทำประกันชีวิตเพิ่ม  นำเงินค่าหุ้นและทุนประกันสวัสดิการจำนวน 100,000  บาท
   หักจากวงเงินที่กู้  เมื่อหักแล้วจำนวนที่เกินจะต้องทำประกันชีวิตเพิ่ม ตามประกาศของสหกรณ์ฯ สำหรับผู้ที่กู้เงินไม่เกิน 100,000 บาท หรือ กู้ในวงเงินร้อยละ 90 ของเงินค่าหุ้น/เงินฝาก ไม่ต้องทำประกันชีวิตเพิ่ม

 

ประเภทเงินกู้ คุณสมบัติผู้กู้ /การรับเงินกู้ เงื่อนไขการให้กู้ /การผ่อนชำระ
เงินกู้พิเศษ    1.เป็นสมาชิกสหกรณ์ ครบ  1  ปี   
   2.รับเงินกู้จากบัญชีออมทรัพย์อเนกประสงค์ โดยกดรับเงินฝาก ทาง ATM 
  ธนาคารกรุงไทย
เงินกู้พิเศษ เงื่อนไขการกู้/เอกสารประกอบ หลักหลักประกันเงินกู้พิเศษ
เพื่อการศึกษา   1.เพื่อใช้จ่ายสำหรับการศึกษาของสมาชิก  หรือบุตรสมาชิก
  2.วงเงินกู้  ให้กู้ได้สูงสุด  300,000  บาท
  3.ระยะเวลาผ่อนชำระ  สูงสุด  48  งวด
  4.แนบเอกสารจากสถาบันการศึกษา ค่า
  ใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ค่าใช้จ่ายต่องวด/ปี
  การศึกษา
บัตรประจำตัวนักศึกษา กรณี
  เป็นบุตรให้แนบทะเบียนบ้านของบุตร
 1. หลักประกันเงินกู้ ใช้บุคคลค้ำประกัน 2 คน
 2. กรณีกู้เงินไม่เกินร้อยละ 90
ของเงินค่าหุ้น ไม่ต้องมีหลัก
ประกันอื่น
เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ   1.เพื่อลงทุนในการประกอบอาชีพ
  2.วงเงินกู้  ให้กู้ได้สูงสุด1,000,000 บาท
   3.ระยะเวลาผ่อนชำระ  สูงสุด  120  งวด
   4.แนบเอกสารแผนธุรกิจ  จำนวนเงินลง
  ทุนเป้าหมายรายได้ ระยะเวลาคืนทุน

  สำเนาหลักทรัพย์ที่ใช้ค้ำประกัน และ
  หนังสือประเมินราคาหลักทรัพย์
 1. ใช้หลักทรัพย์ ที่ปลอดภาระ
 จำนอง 
จดจำนองเป็นหลัก
 ประกัน กับสหกรณ์

 2. กรณีกู้เงินไม่เกินร้อยละ 90
 ของเงิน
ค่าหุ้น ไม่ต้องมีหลัก
 ประกันอื่น

 

 เงินกู้สามัญ 
 ประเภทโครงการ

 1.เป็นสมาชิกสหกรณ์ ครบ  1  ปี   
 2.รับเงินกู้จากบัญชีออมทรัพย์อเนกประสงค์โดยกดรับเงินฝากทาง ATM    ธนาคารกรุงไทย   
 เงินกู้สามัญ  เงื่อนไขการกู้/เอกสารประกอบ  หลักประกันเงินกู้สามัญ
 เพื่อประหยัดพลังงาน
 1.  เพื่อใช้จ่ายสำหรับติดตั้งแก๊สรถยนต์
 2.  วงเงินกู้ ระบบ NGV ให้กู้สูงสุด 80,000 บาท / ระบบ LPG ให้กู้สูงสุด  40,000บาท  
 3.  ระยะเวลาผ่อนชำระ สูงสุด36  งวด
 4.  แนบเอกสารการเสนอราคาติดตั้งแก๊สสำเนา  ทะเบียนรถยนต์และภาพถ่ายรถยนต์

 1.หลักประกันเงินกู้  ใช้  บุคคลค้ำ
  ประกัน  2 คน

  2.กรณีกู้เงินไม่เกิน  ร้อยละ 90
 ของเงินค่าหุ้น ไม่ต้อง  มีหลัก
 ประกันอื่น

เพื่อซื้อเครื่องมือ ICT และอุปกรณสื่อสาร
 1. เพื่อใช้จ่ายสำหรับซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ และ  อุปกรณ์
 2.  วงเงินกู้  ให้กู้ได้สูงสุด  25,000  บาท
 3.  ระยะเวลาผ่อนชำระ สูงสุด  24  งวด
 4.  แนบเอกสารใบเสนอราคา รูปแบบของเครื่อง  คอมพิวเตอร์

 1.หลักประกันเงินกู้ใช้บุคคลค้ำประกัน 1 คน
 2.กรณีกู้เงินไม่เกินร้อยละ90ของเงินค่าหุ้นไม่ต้องมีหลักระกันอื่น

เพื่อการท่องเที่ยว
 1. เพื่อการท่องเที่ยวและทัศนศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
 2. อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.50 ต่อปี
 3. วงเงินกู้ ท่องเที่ยวภายในประเทศสูงสุดไม่เกิน 40,000 บาท ผ่อนชำระไม่เกิน 24 งวด และท่องเที่ยวต่างประเทศสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ผ่อนชำระไม่เกิน 36 งวด
 4. เอกสารประกอบ -โปรแกรมการเดินทาง พร้อมด้วยบันทึกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

เพื่อการเคหะสงเคราะห์
 1. เพื่อให้สมาชิกมีบ้านหลังแรกเป็นของตัวเอง
 2. เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด มาแล้วเป็นระยะเวลา   อย่างน้อย 1 ปี
 3. วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาท มีเงินได้รายเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่า 2,500 บาท
 4. กำหนดผ่อนชำระไม่เกิน 240 งวด อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.50 ต่อปี 
 5. สมาชิกผ่อนชำระหนี้ให้เสร็จสิ้นไม่เกินอายุ 70 ปีบริบูรณ์

 

หมายเหตุ  วงเงินกู้ทุกประเภทอาจเปลี่ยนแปลง  หากผู้กู้มีเงินเดือนไม่เพียงพอให้หัก โดยเงินได้รายเดือนสุทธิเมื่อหักเงินทุกประเภทแล้ว จะต้องมีเงินคงเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 15  หรือไม่น้อยกว่า 1,500 บาท
การจ่ายเงินกู้  :  สหกรณ์จะโอนเงินกู้ ผ่านบัญชีเอนกประสงค์ของสมาชิก โดยสมาชิกสามารถรับเงินกู้ทาง
ATM จากธนาคารกรุงไทย

แจ้งผลการอนุมัติเงินกู้ให้สมาชิกทราบผ่านทางระบบ SMS
 
การชำระเงินให้สหกรณ์โดยการโอนเงิน
   1.ระบบ Bill payment ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย
      -ใช้แบบฟอร์มการฝากเงินจาก web Site สอ.พช. หรือสลิปชำระสินค้าของธนาคาร  กำหนดรหัสการ
ชำระเงิน  7124  และระบุวัตถุประสงค์การชำระ
      -ค่าธรรมเนียมการโอน 0.01% ของเงินที่โอนสูงสุดไม่เกิน 100 บาท
   2. ระบบ Bill payment ผ่านหน้าเคาน์เตอร์ธนาคารธนชาต
      -ใช้แบบฟอร์มการฝากเงินจาก web Site สอ.พช. กำหนดรหัสการฝาก 8151 และระบุวัตถุประสงค์
การฝาก
 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
เงินกู้ฉุกเฉิน 7.25%
เงินกู้ฉุกเฉินกระแสรายวัน (ATM) 7.25%
เงินกู้สามัญปกติ 7.25%
เงินกู้สามัญเพื่อซื้อเครื่องมือ ICT และอุปกรณ์สื่อสาร 6.00%
เงินกู้สามัญเพื่อประหยัดพลังงาน (ติดตั้งแก๊สรถยนต์) 4.75%
เงินกู้พิเศษเพื่อการศึกษาของสมาชิกและบุตรสมาชิก 5.50%
เงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ 6.25%
เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ 6.50%
เงินกู้สวัสดิการเพื่อการท่องเที่ยว 6.50%


Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

ระบบสหกรณ์ออนไลน์
ลงทะเบียนใหม่ 
ที่อยู่ : ติดต่อเรา : ติดตามเรา :
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร บี) 120 หมู่ที่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210 โซนทิศใต้ ชั้น1
โทรศัพท์  : 02-143-8144 - 51
โทรสาร ์  : 02-143-8970
อีเมล: cddcoop@hotmail.com
เว็บไซต์ : สอ.พช. cddco-op.com
ไอดี ไลน์ : Cddcoop2557
เฟสบุ๊ก : สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
 

Save

Save

Save

Save

 
  
view