หน้าแรกเกี่ยวกับสหกรณ์ระเบียบข้อบังคับประกาศผลการดำเนินงานคำถามที่พบบ่อยติดต่อสหกรณ์

บริการเงินกู้

ติดต่อฝ่ายสินเชื่อ โทร 02-1438144 - 51 ต่อ 202-205

แจ้งผลการอนุมัติเงินกู้ให้สมาชิกทราบผ่านทางระบบ SMS

 

 ตารางประมาณการคำนวณการผ่อนชำระเงินกู้ 

 

 บริการด้านสินเชื่อ

ประเภทเงินกู้    หลักเกณฑ์การให้กู้
ฉุกเฉิน    1.เป็นสมาชิกครบ  6  เดือน
   2.อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.25 ต่อปี
   3.กู้ได้ 2 เท่าของเงินเดือน 
   4.ผ่อนชำระคืนไม่เกิน 12 งวด
ฉุกเฉิน ATM    1.เป็นสมาชิกครบ  6  เดือน
   2.อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.25 ต่อปี
   3.กู้ได้ 2 เท่าของเงินเดือน 
   4.ผ่อนชำระคืนไม่เกิน 12 งวด

 

ประเภทเงินกู้      หลักเกณฑ์การให้กู้
เงินกู้สามัญ    1.อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.25 ต่อปี
   2.ผ่อนชำระหนี้สูงสุดได้ไม่เกิน 150 งวด
   3.กู้สามัญไม่เกิน 45 เท่า ของเงินได้รายเดือนตามระยะเวลาการเป็นสมาชิกดังนี้
      1) เป็นสมาชิกสหกรณ์ตั้งแต่ 1 ปีถึง 5 ปี มีสิทธิ์กู้เงินสามัญได้ไม่เกิน
700,000 บาท
      2) เป็นสมาชิกสหกรณ์ตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป มีสิทธิกู้เงินสามัญ ได้ไม่เกิน 2,500,000 บาท

 

                              หลักประกันเงินกู้
   1.ตั้งแต่ 100,000  - 700,000 บาท ใช้บุคคลค้ำประกัน  2 คน
   2.ตั้งแต่ 700,001  - 2,000,000  บาท ใช้บุคคลค้ำประกัน  3 คน
   3.กรณีกู้เงินโดยใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน  ใช้หลักทรัพย์ปลอดภาระจำนอง จดจำนองเป็นประกันเงินกับสหกรณ์ 
และให้ทำประกันชีวิตเพิ่ม ตามเงื่อนไขของการใช้บุคคลค้ำประกัน
   4.กู้เงินในวงเงิน 90% ของเงินค่าหุ้น หรือเงินฝากที่มีอยู่กับสหกรณ์ ไม่ต้องมีหลักประกันอื่นเพิ่ม
   5.การทำประกันชีวิตเพิ่ม  นำเงินค่าหุ้นและทุนประกันสวัสดิการจำนวน 100,000  บาท
   หักจากวงเงินที่กู้  เมื่อหักแล้วจำนวนที่เกินให้ทำประกันเพิ่ม  ตามประกาศของสหกรณ์ฯ สำหรับผู้ที่กู้เงินไม่เกิน
  100,000  บาท  หรือ  กู้ในวงเงินร้อยละ 90 ของเงินค่าหุ้น/เงินฝาก  ไม่ต้องทำประกันชีวิตเพิ่ม

 

ประเภทเงินกู้ คุณสมบัติผู้กู้ /การรับเงินกู้ เงื่อนไขการให้กู้ /การผ่อนชำระ
เงินกู้พิเศษ    1.เป็นสมาชิกสหกรณ์ ครบ  1  ปี   
   2.รับเงินกู้จากบัญชีออมทรัพย์อเนกประสงค์ โดยกดรับเงินฝาก ทาง ATM 
  ธนาคารกรุงไทย
เงินกู้พิเศษ เงื่อนไขการกู้/เอกสารประกอบ หลักหลักประกันเงินกู้พิเศษ
เพื่อการศึกษา   1.เพื่อใช้จ่ายสำหรับการศึกษาของสมาชิก  หรือบุตรสมาชิก
  2.วงเงินกู้  ให้กู้ได้สูงสุด  300,000  บาท
  3.ระยะเวลาผ่อนชำระ  สูงสุด  48  งวด
  4.แนบเอกสารจากสถาบันการศึกษา ค่า
  ใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ค่าใช้จ่ายต่องวด/ปี
  การศึกษา
บัตรประจำตัวนักศึกษา กรณี
  เป็นบุตรให้แนบทะเบียนบ้านของบุตร
 1. หลักประกันเงินกู้ ใช้บุคคลค้ำประกัน 2 คน
 2. กรณีกู้เงินไม่เกินร้อยละ 90
ของเงินค่าหุ้น ไม่ต้องมีหลัก
ประกันอื่น
เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ   1.เพื่อใช้จ่ายสำหรับการศึกษาของสมาชิก
  หรือบุตรสมาชิก

   2.วงเงินกู้  ให้กู้ได้  สูงสุด1,000,000 บาท
   3.ระยะเวลาผ่อนชำระ  สูงสุด  120  งวด
   4.แนบเอกสารแผนธุรกิจ  จำนวนเงินลง
  ทุนเป้าหมายรายได้ ระยะเวลาคืนทุน

  สำเนาหลักทรัพย์ที่ใช้ค้ำประกัน และ
  หนังสือประเมินราคาหลักทรัพย์
 1. ใช้หลักทรัพย์ ที่ปลอดภาระ
 จำนอง 
จดจำนองเป็นหลัก
 ประกัน กับสหกรณ์

 2. กรณีกู้เงินไม่เกินร้อยละ 90
 ของเงิน
ค่าหุ้น ไม่ต้องมีหลัก
 ประกันอื่น

 

 เงินกู้สามัญ 
 ประเภทโครงการ

 1.เป็นสมาชิกสหกรณ์ ครบ  1  ปี   
 2.รับเงินกู้จากบัญชีออมทรัพย์อเนกประสงค์โดยกดรับเงินฝากทาง ATM    ธนาคารกรุงไทย   
 เงินกู้สามัญ  เงื่อนไขการกู้/เอกสารประกอบ  หลักประกันเงินกู้สามัญ
 เพื่อประหยัดพลังงาน
 1.  เพื่อใช้จ่ายสำหรับติดตั้งแก๊สรถยนต์
 2.  วงเงินกู้ ระบบ NGV ให้กู้สูงสุด 80,000 บาท / ระบบ LPG ให้กู้สูงสุด  40,000บาท  
 3.  ระยะเวลาผ่อนชำระ สูงสุด36  งวด
 4.  แนบเอกสารการเสนอราคาติดตั้งแก๊สสำเนา  ทะเบียนรถยนต์และภาพถ่ายรถยนต์

 1.หลักประกันเงินกู้  ใช้  บุคคลค้ำ
  ประกัน  2 คน

  2.กรณีกู้เงินไม่เกิน  ร้อยละ 90
 ของเงินค่าหุ้น ไม่ต้อง  มีหลัก
 ประกันอื่น


เพื่อซื้อเครื่องมือ ICT และอุปกรณสื่อสาร
 1. เพื่อใช้จ่ายสำหรับซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ และ  อุปกรณ์
 2.  วงเงินกู้  ให้กู้ได้สูงสุด  25,000  บาท
 3.  ระยะเวลาผ่อนชำระ สูงสุด  24  งวด
 4.  แนบเอกสารใบเสนอราคา รูปแบบของเครื่อง  คอมพิวเตอร์

    1.หลักประกันเงินกู้  ใช้บุคคลค้ำ
  ประกัน  2 คน

   2.กรณีกู้เงินไม่เกิน  ร้อยละ 90
  ของเงินค่าหุ้น
ไม่ต้อง  มีหลักประกันอื่น

เพื่อการท่องเที่ยว
 1. เพื่อการท่องเที่ยวและทัศนศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
 2. อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.50 ต่อปี
 3. วงเงินกู้ ท่องเที่ยวภายในประเทศสูงสุดไม่เกิน 40,000 บาท ผ่อนชำระไม่เกิน 24 งวด และท่องเที่ยวต่างประเทศสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ผ่อนชำระไม่เกิน 36 งวด
 4. เอกสารประกอบ -โปรแกรมการเดินทาง พร้อมด้วยบันทึกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

เพื่อการเคหะสงเคราะห์
 1. เพื่อให้สมาชิกมีบ้านหลังแรกเป็นของตัวเอง
 2. อัตราดอกเบี้ย ปีแรก 5.50 ต่อปี ปีถัดไป 6.00 ต่อปี
 3. วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาท
 4. ผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 240 งวด
 5. สมาชิกผ่อนชำระหนี้ให้เสร็จสิ้นไม่เกินอายุ 70 ปีบริบูรณ์

 

 

หมายเหตุ  วงเงินกู้ทุกประเภทอาจเปลี่ยนแปลง  หากผู้กู้มีเงินเดือนไม่เพียงพอให้หัก โดยเงินได้รายเดือนสุทธิเมื่อหักเงินทุกประเภทแล้ว จะต้องมีเงินคงเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 15  หรือไม่น้อยกว่า 1,500 บาท
การจ่ายเงินกู้  :  สหกรณ์จะโอนเงินกู้ ผ่านบัญชีเอนกประสงค์ของสมาชิก โดยสมาชิกสามารถรับเงินกู้ทาง
ATM จากธนาคารกรุงไทย

แจ้งผลการอนุมัติเงินกู้ให้สมาชิกทราบผ่านทางระบบ SMS
 
การชำระเงินให้สหกรณ์โดยการโอนเงิน
   1.ระบบ Bill payment ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย
      -ใช้แบบฟอร์มการฝากเงินจาก web Site สอ.พช. หรือสลิปชำระสินค้าของธนาคาร  กำหนดรหัสการ
ชำระเงิน  7124  และระบุวัตถุประสงค์การชำระ
      -ค่าธรรมเนียมการโอน 0.01% ของเงินที่โอนสูงสุดไม่เกิน 100 บาท
   2. ระบบ Bill payment ผ่านหน้าเคาน์เตอร์ธนาคารธนชาต
      -ใช้แบบฟอร์มการฝากเงินจาก web Site สอ.พช. กำหนดรหัสการฝาก 8151 และระบุวัตถุประสงค์
การฝาก
 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
เงินกู้ฉุกเฉิน 7.25%
เงินกู้ฉุกเฉินกระแสรายวัน (ATM) 7.25%
เงินกู้สามัญปกติ 7.25%
เงินกู้สามัญเพื่อซื้อเครื่องมือ ICT และอุปกรณ์สื่อสาร 6.00%
เงินกู้สามัญเพื่อประหยัดพลังงาน (ติดตั้งแก๊สรถยนต์) 4.75%
เงินกู้พิเศษเพื่อการศึกษาของสมาชิกและบุตรสมาชิก 5.50%
เงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ 6.25%
เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์
ปีที่ 1
ปีที่ 2 เป็นต้นไป
 
5.50%
6.00%
เงินกู้สวัสดิการเพื่อการท่องเที่ยว 6.50%


Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

ระบบสหกรณ์ออนไลน์
ลงทะเบียนใหม่ 
ที่อยู่ : ติดต่อเรา : ติดตามเรา :
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร บี) 120 หมู่ที่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210 โซนทิศใต้ ชั้น1
โทรศัพท์  : 02-143-8144 - 51
โทรสาร ์  : 02-143-8970
อีเมล: cddcoop@hotmail.com
เว็บไซต์ : สอ.พช. cddco-op.com
ไอดี ไลน์ : Cddcoop2557
เฟสบุ๊ก : สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
 

Save

Save

Save

Save

 
  
view