หน้าแรก เกี่ยวกับสหกรณ์ ระเบียบข้อบังคับ ประกาศ ผลการดำเนินงาน คำถามที่พบบ่อย ติดต่อสหกรณ์
แบบฟอร์มสหกรณ์
สินเชื่อ เงินฝาก
คำขอเงินกู้ฉุกเฉิน(ATM)

คำขอเงินกู้ฉุกเฉิน(ธรรมดา)

คำขอเงินกู้สามัญ

ใบถอนเงินสหกรณ์ฯ

คำขอเงินกู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์ พ.ศ. 2563 

ใบสั่งซื้อตั๋วสัญญาใช้เงิน

คำขอเงินกู้เพื่อประหยัดพลังงาน(ติดตั้งแก๊สรถยนต์)

ตัวอย่างการเขียนใบฝาก-ใบถอน สหกรณ์ฯ
คำขอเงินกู้เพื่อซื้อเครื่องมือ ICT และอุปกรณ์สื่อสาร ใบเขียนลายมือชื่อสำหรับใช้เปิดบัญชีกับสหกรณ์ฯ
คำขอเงินกู้เพื่อการท่องเที่ยว หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
คำขอเงินกู้เพื่อการศึกษา หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ประจำ
คำขอเงินกู้เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
สัญญายืมเงินกองทุนช่วยเหลือสมาชิกผู้ค้ำประกันเงินกู้ บัตรลงนามตัวอย่างลายมือชื่อแนบใบเปิดบัญชี
หนังสือขอผ่อนผันการชำระหนี้
หนังสือขอเพิ่มงวดชำระหนี้รายเดือน ใบคำขอส่งเงินฝากรายเดือน
หนังสือยินยอมให้หักเงิน ณ ที่จ่าย (หน่วยงานอื่น) บริการทางการเงินผ่านธนาคาร Bill Payment
หนังสือยินยอมให้คู่สมรสทำนิติกรรม
คำขอเงินกู้เพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบอุทกภัย

คำขอกู้พิเศษเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่มีความจำเป็นเร่งด่วน

คำขอโครงการคุณมีฝัน สหกรณ์ มีให้ 2563 
คำขอและสัญญากู้เงินโครงการเงินกู้พิเศษเพื่อสร้างสุขอเนกประสงค์
สัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้

คำขอกู้โครงการช่วยเหลือผู้ค้ำฯ 2562

การเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ
คำขอและสัญญาเงินกู้พิเศษสินเชื่อทันใจ
แบบคำขอผ่อนผันการชำระหนี้ หรือการพักชำระหนี้เงินกู้
สวัสดิการ เอกสารอื่นๆ
ใบคำขอรับทุนสวัสดิการประสบอุบัติเหตุ ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก
ใบคำขอรับทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาสมาชิก ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ
ใบคำขอรับทุนสวัสดิการทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร หนังสือแต่งตั้งผู้รับผลประโยชน์
ใบคำขอรับทุนเพื่อสวัสดิการสมาชิกผู้ประสบสาธารณภัย หนังสือเปลื่ยนแปลงการส่งเงินค่าหุ้น
ใบคำขอรับทุนเพื่อสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ข้อมูลผู้แทนสมาชิก
ใบคำขอรับทุนเพื่อสวัสดิกำรสมำชิกกรณีเจ็บป่วย หนังสือขอลาออกจากสมาชิก
ใบคำขอรับทุนเพื่อสวัสดิกำรส่งเสริมกำรศึกษำบุตรสมาชิก แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่สำหรับการติดต่อกับสหกรณ์
แบบฟอร์มขอรับทุนสวัสดิการครอบครัวสมาชิก แบบฟอร์มข้อมูลผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2563-2564
แบบฟอร์มขอรับทุนสวัสดิการสมาชิกถึงแก่กรรม

แบบรายงานผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจาปี 2563 – 2564

หนังสือขอนำเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน มาซื้อหุ้น 
หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก
แบบแจ้งความจำนงเข้ากลุ่มสมาชิกของข้าราชการบำนาญ
ใบแจ้งความจำนงขอผ่อนผันการส่งชำระเงินรายเดือน
ใบแจ้งความจำนงขอผ่อนผันการส่งชำระเงินรายเดือนกับสหกรณ์
แบบแจ้งความจำนงขอรับใบเสร็จรับเงินประจำเดือน
ตารางประมาณการคำนวณการผ่อนชำระเงินกู้

ประกันเงินกู้
ทิพยประกันภัย กรุงเทพประกันภัย

ติดต่อประเมินราคาสินทรัพย์


1.

บริษัท เคแทค แอพเพรซัล อแนด์ เชอร์วิส จำกัด
KTAC Appraisal And Services Co., Ltd.

972/1 อาคารวรสุปิน ชั้น 2 ซอยโรงพยาบาลพระราม 9 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 0-2641-5157 -61 แฟกซ์ 0-2641-5162 -632.

บริษัท บางกอก แวลูเอชั่น แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
BANGKOK VALUATION & CONSULTANT CO.,LTD.

41/285 ถนนนวลจันทร์ แขวงคลองกุ่ม
เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทร. 0-2363-7680-2 แฟกซ์ 0-2363-43293.

บริษัท กรุงเทพประเมินราคา จำกัด
BANGKOK PROPERTY APPRALSAL CO., LTD

1420/2 ซอยหลังอาคารตึกไทย ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทร. (02) 240-1250-1, 240-0861-2, 671-0373, 671-3873-6 แฟกซ์ 02-249-3343, 249-3374.

บริษัท ชาเตอร์ แวลูเอชั่น อแนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
CHARTERED
Valuation and Consultant Ltd.

www.charter.co.th  E-mail : customercare@charter.co.th
โทร. 02-6939603-8


ระบบสหกรณ์ออนไลน์
ลงทะเบียนใหม่ 
ที่อยู่ : ติดต่อเรา : ติดตามเรา :
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร บี) 120 หมู่ที่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210 โซนทิศใต้ ชั้น1
โทรศัพท์  : 02-143-8144 - 51
โทรสาร ์  : 02-143-8970
อีเมล: cddcoop@hotmail.com
เว็บไซต์ : สอ.พช. cddco-op.com
ไอดี ไลน์ : Cddcoop2557
เฟสบุ๊ก : สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
 

Save

Save

Save

Save

 
  
view