หน้าแรก เกี่ยวกับสหกรณ์ ระเบียบข้อบังคับ ประกาศ ผลการดำเนินงาน คำถามที่พบบ่อย ติดต่อสหกรณ์
แบบฟอร์มสหกรณ์
สินเชื่อ เงินฝาก
1 คำขอและสัญญากู้เงินสามัญ ใบถอนเงินสหกรณ์ฯ
2 คำขอและสัญญากู้เงิน โดยใช้หุ้น ใบสั่งซื้อตั๋วสัญญาใช้เงิน
3 คำขอฉุกเฉิน atm ตัวอย่างการเขียนใบฝาก-ใบถอน สหกรณ์ฯ

4 คำขอฉุกเฉิน ธรรมดา

ใบเขียนลายมือชื่อสำหรับใช้เปิดบัญชีกับสหกรณ์ฯ

5 คำขอและสัญญากู้เงิน เพื่อการท่องเที่ยว

6 คำขอและสัญญากู้เงิน ที่มีความจาเป็นเร่งด่วน

หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์

7 คำขอและสัญญากู้เงิน พิเศษลงทุนประกอบอาชีพ

หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ประจำ

8 คำขอกู้คุณมีฝัน สหกรณ์มีให้

หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

9 คำขอและสัญญากู้เงิน โครงการเอนกประสงค์

บัตรลงนามตัวอย่างลายมือชื่อแนบใบเปิดบัญชี

10 คำขอกู้ โครงการสินเชื่อเพื่อสร้างสุขปีใหม่

11 คำขอกู้ เพื่อการเคหะสงเคราะห์

ใบคำขอส่งเงินฝากรายเดือน
12 คำขอและสัญญากู้ พิเศษเพื่อการศึกษา บริการทางการเงินผ่านธนาคาร Bill Payment
13 คำขอและสัญญากู้ โครงการช่วยผู้ค้ำ 2562
14 คำขอและสัญญาเงินกู้พิเศษสินเชื่อทันใจ
15 คำขอผ่อนผันการชำระหนี้
16 สัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้
17 เอกสารเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกัน
18 หนังสือยินยอมให้คู่สมรสทำนิติกรรม
19 หนังสือขอเพิ่มเงินงวดชำระหนี้รายเดือน
20 หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน (หน่วยงานอื่น)
21 หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน (กรมป้องกันฯ)
สวัสดิการ เอกสารอื่นๆ
ใบคำขอรับทุนสวัสดิการประสบอุบัติเหตุ ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก
ใบคำขอรับทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาสมาชิก ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ
ใบคำขอรับทุนสวัสดิการทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร หนังสือแต่งตั้งผู้รับผลประโยชน์
ใบคำขอรับทุนเพื่อสวัสดิการสมาชิกผู้ประสบสาธารณภัย หนังสือเปลื่ยนแปลงการส่งเงินค่าหุ้น
ใบคำขอรับทุนเพื่อสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ข้อมูลผู้แทนสมาชิก
ใบคำขอรับทุนเพื่อสวัสดิกำรสมำชิกกรณีเจ็บป่วย หนังสือขอลาออกจากสมาชิก
ใบคำขอรับทุนเพื่อสวัสดิกำรส่งเสริมกำรศึกษำบุตรสมาชิก แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่สำหรับการติดต่อกับสหกรณ์
แบบฟอร์มขอรับทุนสวัสดิการครอบครัวสมาชิก แบบฟอร์มข้อมูลผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2563-2564
แบบฟอร์มขอรับทุนสวัสดิการสมาชิกถึงแก่กรรม

แบบรายงานผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจาปี 2563 – 2564

หนังสือขอนำเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน มาซื้อหุ้น 
หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก
แบบแจ้งความจำนงเข้ากลุ่มสมาชิกของข้าราชการบำนาญ
ใบแจ้งความจำนงขอผ่อนผันการส่งชำระเงินรายเดือน
แบบแจ้งความจำนงขอรับใบเสร็จรับเงินประจำเดือน
มาตรการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 พ.ศ.2564
แบบคำขอลดจำนวนการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน (มาตรการช่วยเหลือสมาชิก จากไวรัสโควิด 19)
แบบคำขอผ่อนผันหรือพักชำระหนี้เงินต้นสามัญ (มาตรการช่วยเหลือสมาชิก จากไวรัสโควิด 19)
หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ค้ำประกัน (มาตรการช่วยเหลือสมาชิก จากไวรัสโควิด 19)
ตารางประมาณการคำนวณการผ่อนชำระเงินกู้

ประกันเงินกู้
ทิพยประกันภัย กรุงเทพประกันภัย

ติดต่อประเมินราคาสินทรัพย์


1.

บริษัท เคแทค แอพเพรซัล อแนด์ เชอร์วิส จำกัด
KTAC Appraisal And Services Co., Ltd.

972/1 อาคารวรสุปิน ชั้น 2 ซอยโรงพยาบาลพระราม 9 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 0-2641-5157 -61 แฟกซ์ 0-2641-5162 -632.

บริษัท บางกอก แวลูเอชั่น แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
BANGKOK VALUATION & CONSULTANT CO.,LTD.

41/285 ถนนนวลจันทร์ แขวงคลองกุ่ม
เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทร. 0-2363-7680-2 แฟกซ์ 0-2363-43293.

บริษัท กรุงเทพประเมินราคา จำกัด
BANGKOK PROPERTY APPRALSAL CO., LTD

1420/2 ซอยหลังอาคารตึกไทย ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทร. (02) 240-1250-1, 240-0861-2, 671-0373, 671-3873-6 แฟกซ์ 02-249-3343, 249-3374.

บริษัท ชาเตอร์ แวลูเอชั่น อแนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
CHARTERED
Valuation and Consultant Ltd.

www.charter.co.th  E-mail : customercare@charter.co.th
โทร. 02-6939603-8


ระบบสหกรณ์ออนไลน์
ลงทะเบียนใหม่ 
ที่อยู่ : ติดต่อเรา : ติดตามเรา :
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร บี) 120 หมู่ที่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210 โซนทิศใต้ ชั้น1
โทรศัพท์  : 02-143-8144 - 51
โทรสาร ์  : 02-143-8970
อีเมล: cddcoop@hotmail.com
เว็บไซต์ : สอ.พช. cddco-op.com
ไอดี ไลน์ : @cddcoop
เฟสบุ๊ก : สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
 

Save

Save

Save

Save

 
  
view