หน้าแรก เกี่ยวกับสหกรณ์ ระเบียบข้อบังคับ ประกาศ ผลการดำเนินงาน คำถามที่พบบ่อย ติดต่อสหกรณ์
แบบฟอร์มสหกรณ์
สินเชื่อ เงินฝาก
คำขอเงินกู้ฉุกเฉิน(ATM)  ใบคำขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเปี่ยมสุข 7

คำขอเงินกู้ฉุกเฉิน(ธรรมดา) 

แจ้งความประสงค์ดำเนินการเงินฝากออมทรัพย์เปี่ยมสุข5 ครบกำหนด

คำขอเงินกู้สามัญ

ใบถอนเงินสหกรณ์ฯ

คำขอเงินกู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์

ใบสั่งซื้อตั๋วสัญญาใช้เงิน

คำขอเงินกู้เพื่อประหยัดพลังงาน(ติดตั้งแก๊สรถยนต์)

ตัวอย่างการเขียนใบฝาก-ใบถอน สหกรณ์ฯ
คำขอเงินกู้เพื่อซื้อเครื่องมือ ICT และอุปกรณ์สื่อสาร ใบเขียนลายมือชื่อสำหรับใช้เปิดบัญชีกับสหกรณ์ฯ
คำขอเงินกู้เพื่อการท่องเที่ยว หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
คำขอเงินกู้เพื่อการศึกษา หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ประจำ
คำขอเงินกู้เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
สัญญายืมเงินกองทุนช่วยเหลือสมาชิกผู้ค้ำประกันเงินกู้ บัตรลงนามตัวอย่างลายมือชื่อแนบใบเปิดบัญชี
หนังสือขอผ่อนผันการชำระหนี้
หนังสือขอเพิ่มงวดชำระหนี้รายเดือน ใบคำขอส่งเงินฝากรายเดือน
หนังสือยินยอมให้หักเงิน ณ ที่จ่าย (หน่วยงานอื่น) บริการทางการเงินผ่านธนาคาร Bill Payment
หนังสือยินยอมให้คู่สมรสทำนิติกรรม
คำขอเงินกู้เพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบอุทกภัย

คำขอกู้พิเศษเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่มีความจำเป็นเร่งด่วน

คำขอและสัญญากู้เงินสามัญโดยใช้ค่าหุ้นและหรือเงินฝากเป็นหลักประกัน
หนังสือต่อท้ายสัญญาเงินกู้
คำขอโครงการคุณมีฝัน สหกรณ์ มีให้
คำขอและสัญญากู้เงินโครงการเงินกู้พิเศษเพื่อสร้างสุขอเนกประสงค์ 

สวัสดิการ เอกสารอื่นๆ
แบบฟอร์มขอรับทุนสวัสดิการประสบอุบัติเหตุ ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก
แบบฟอร์มขอรับทุนสวัสดิการประสบภัย ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ
ใบสมัครขอรับทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก หนังสือแต่งตั้งผู้รับผลประโยชน์
ใบสมัครขอรับทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาสมาชิก หนังสือเปลื่ยนแปลงการส่งเงินค่าหุ้น
แบบฟอร์มขอรับทุนสวัสดิการทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร ข้อมูลผู้แทนสมาชิก
แบบฟอร์มสมัครทำประกันชีวิตกลุ่มฯ ประจำปี 2562 หนังสือขอลาออกจากสมาชิก
แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่สำหรับการติดต่อกับสหกรณ์
สัญญายืมเงิน วงเงินเกิน   100,000 บาท
สัญญายืมเงิน วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท
แบบฟอร์มข้อมูลผู้แทนสมาชิก
แบบรายงานผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก
หนังสือขอนำเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน มาซื้อหุ้น 
หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก
แบบแจ้งความจำนงเข้ากลุ่มสมาชิกของข้าราชการบำนาญ
แบบฟอร์มแจ้งความจำนงขอผ่อนผันการชำระหนี้
หนังสือแจ้งความจำนงขอนำเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2561 มาซื้อหุ้นพิเศษตารางประมาณการคำนวณการผ่อนชำระเงินกู้


ระบบสหกรณ์ออนไลน์
ลงทะเบียนใหม่ 
ที่อยู่ : ติดต่อเรา : ติดตามเรา :
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร บี) 120 หมู่ที่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210 โซนทิศใต้ ชั้น1
โทรศัพท์  : 02-143-8144 - 51
โทรสาร ์  : 02-143-8970
อีเมล: cddcoop@hotmail.com
เว็บไซต์ : สอ.พช. cddco-op.com
ไอดี ไลน์ : Cddcoop2557
เฟสบุ๊ก : สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
 

Save

Save

Save

Save

 
  
view