หน้าแรก เกี่ยวกับสหกรณ์ ระเบียบข้อบังคับ ประกาศ ผลการดำเนินงาน คำถามที่พบบ่อย ติดต่อสหกรณ์

รับเรื่องร้องเรียน

วันที่ร้องเรียน *
เรื่อง *
เรียน ประธานดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
ชื่อ - นามสกุล *
เลขทะเบียนสมาชิก *
อายุ *
ที่อยู่ *
เบอร์โทร *
อาชีพ *
ตำแหน่ง *
เลขประจำตัวประชาชน *
ออกโดย *
วันที่ออกบัตร *
บัตรหมดอายุ *
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอร้องเรียนเพื่อให้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุชน จำกัด พิจารณาดำเนินการช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาในเรื่อง
รายละเอียด *
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าคำร้องเรียน/ร้องทุกข์ตามข้างต้นเป็นจริงและยินดีรับผิดชอบทั้งทางแพ่งและทางอาญา หากจะพึงมี
โดยข้าพเจ้าได้ส่งเอกสารหลักฐานประกอบการร้องเรียน/ร้องทุกข์(ถ้ามี)
เอกสารแนบ  เฉพาะไฟล์ jpg, jpeg, gif, png, doc, docx, xls, xlsx, pdf และขนาดไฟล์ไม่เกิน 5 MB.
 
   
ระบบสหกรณ์ออนไลน์
ลงทะเบียนใหม่ 
ที่อยู่ : ติดต่อเรา : ติดตามเรา :
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร บี) 120 หมู่ที่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210 โซนทิศใต้ ชั้น1
โทรศัพท์  : 02-143-8144 - 51
โทรสาร ์  : 02-143-8970
อีเมล: cddcoop@hotmail.com
เว็บไซต์ : สอ.พช. cddco-op.com
ไอดี ไลน์ : @cddcoop
เฟสบุ๊ก : สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
 

Save

Save

Save

Save

 
  
view