หน้าแรก เกี่ยวกับสหกรณ์ ระเบียบข้อบังคับ ประกาศ ผลการดำเนินงาน คำถามที่พบบ่อย ติดต่อสหกรณ์

ข้อบังคับและระเบียบ 


ข้อบังคับสหกรณ์ฯ  พ.ศ. 2561 


(ฉบับเดิม)

ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด


ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
1.ระเบียบว่าด้วยหุ้น

2.ระเบียบว่าด้วยผู้แทนสมาชิก

3.ระเบียบว่าด้วยทุนการศึกษาบุตร

4.ระเบียบว่าด้วยเงินเพื่อเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส

5.ระเบียบว่าด้วยเงินตอบแทนสมาชิกอาวุโส
6.ระเบียบว่าด้วยการให้กู้แก่สมาชิก
7.ระเบียบว่าด้วยการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
8.ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์
9.ระเบียบว่าด้วยกองทุนสาธารณะประโยชน์
10.ระเบียบว่าด้วยกองทุนช่วยเหลือสมาชิกผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ
11.ระเบีียบว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ
12.ระเบียบว่าด้วยการประชุมใหญ่
13.ระเบียบว่าด้วยตัวแทนและผู้ช่วยตัวแทนสหกรณ์ ในส่วนภูมิภาค
14.ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ
15.การใช้ทุนเพื่อสวัสดิการสมาชิกและครอบครัวสมาชิก
ระบบสหกรณ์ออนไลน์
ลงทะเบียนใหม่ 
ที่อยู่ : ติดต่อเรา : ติดตามเรา :
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร บี) 120 หมู่ที่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210 โซนทิศใต้ ชั้น1
โทรศัพท์  : 02-143-8144 - 51
โทรสาร ์  : 02-143-8970
อีเมล: cddcoop@hotmail.com
เว็บไซต์ : สอ.พช. cddco-op.com
ไอดี ไลน์ : Cddcoop2557
เฟสบุ๊ก : สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
 

Save

Save

Save

Save

 
  
view